Överklagan mot dispens i artskyddsförordningen – begäran om omedelbar inhibition av trädlyft

Föreningen Trädplan Göteborg överklagar Länsstyrelsen beslut om Dispens för ingrepp i allén. Vi anser att de trädlyft och rotkarteringar som planeras bryter mot artskyddsförordningen.
Länsstyrelsens beslut ger bland annat dispens för att kunna skada och döda fridlysta djur och växter särskilt skyddade i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet. Föreningen Trädplan yrkar på att Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut om dispens på dessa åtgärder i samband med byggande av Västlänkens inledande arbeten.25 okt 2015 - 3

Yrkande:
1. Föreningen Trädplan Göteborg yrkar på att Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut om dispens i artskyddsförordningen i ärende/diarienr 521-28623-2015

2. Vi begär även ett separat beslut om OMGÅENDE INHIBITION innan ärendet har behandlats, då det är mycket brådskande: de större arbetena startar redan den 27 oktober.

Vi vill ha ny smart kollektivtrafik som sparar träden

De rödgröna vill ha ”ny och smart kollektivtrafik” och ”bättre grön stadsutveckling”. Det vill vi också! Och det är i detta sammanhang Västlänken med all tydlighet diskvalificerar sig, skriver Nätverket Stoppa Västlänken Nu, Trädplan Göteborg och Västsvenska Folkinitiativet.

Västlänken är en statisk lösning i en föränderlig värld. Dessutom med negativ samhällsnytta. Den kommer att skada Göteborgs natur- och kulturhistoriska miljöer enligt Länsstyrelsen som skriver: ”Sammantaget bedöms den negativa inverkan som Västlänken förväntas utgöra på kulturmiljön vara så omfattande, irreversibel och stor att riksintresset skadas påtagligt”.

Uppemot 1 500 träd offras

Utan att bidra till någon stadsutveckling kommer pendeltågstunneln att påverka i storleksordningen 550 planterade träd i stadens parker och alléer. Då har man inte räknat in alla träd som växer längs med hela stäckningen, till exempel i Liseberg, ekskogen i Jakobsdal, övriga träd i Skår, Medicinareberget, Fogelberget, Viktoriagatan med flera platser. Det vill säga alla de träd som inte är planterade men utgör en viktig grön lunga för vår stad. Vi bedömer att det totalt blir mellan 1 000 och 1 500 träd som drabbas.

Västlänken ska lösa kapacitetsproblemen på Göteborgs Centralstation. Det finns betydligt billigare och snabbare lösningar, med mycket mindre påverkan på centrala Göteborg.

Läs hela insändaren här:

vi vill ha smart kollektivtrafik

Trädplans synpunkter på Trafikverkets Granskningsutlåtande

Föreningen Trädplan yrkar på att järnvägsplanen bordlägges i avvaktan på att en oberoende kommission utreder alternativ till Västlänken som ej ger påtaglig skada på Göteborgs kultur- och naturmiljö. Vi ser miljöpåverkan samt massavverkningen av värdefulla träd som en oersättlig skada för staden och dess invånare. Detta bryter mot flera föreskrifter i bl.a. Miljöbalken.IMG_1403 -2

Av granskningsutlåtandet 2015-06-26 framgår att Trafikverket inte tagit intryck av de tusentals välgrundade synpunkter som lämnats under samrådet.
Trädplan har i sitt tidigare yttrande påpekat de stora miljökonsekvenser som kommer att ske vid ett byggandet av Västlänken i sin nuvarande utformning. Vi anser inte att vi fått tillräckliga svar i granskningsrapporten.

I Länsstyrelsensbägge yttrande från våren 2015 samt 2015-08-26 framgår tydligt att Västlänken innebär påtaglig skada på Riksintresset för kultur- och naturmiljön vid ett genomförande av järnvägsplanen. Detta stämmer överrens med våra synpunkter och bryter mot villkoren i tillåtligheten från regeringen.

Vår slutsats är att ompröva nu!
Tillsätt en oberoende granskningskommission som utreder alla aspekter av de bästa alternativen. Eftersom de har kortare byggtid och begränsade konflikter med allmänhet, natur- och kulturmiljö kommer inte några större förseningar ske av Västsvenska paket och dessutom sparas många miljarder som annars försvinner i leran.

Läs hela vårt yttrande här:

Trädplan synpunkter granskningsutlåtande, okt 2015

MALL – synpunkter på Västlänken till Trafikverket

Rädda vår stad från en miljökatastrof. Gör din röst hörd!
Här en mall att använda för att skicka in till Trafikverket senast imorgon 15 oktober kl 24.00
Använd den som den är, eller lägg till egna ord. Ju fler som skickar in desto bättre. Även du som inte skickat in något tidigare yttrande har rätt att skicka in dian synpunkter.

Det nu är vi kan göra skillnad. Nu slår vi rekord i antal yttranden.
Det är enkelt! Ladda upp dokumentet i länken nedan och maila det till de adresser som står överst:

Mall – synpunkter granskningsutlåtande Västlänken, okt 2015

Yttrande över Förslag till järnvägsplan för Västlänken (TRV 2013/92333), daterad 1 sept. 2014 och rev. 2014-11-07.

Synpunkter på
Granskningshandling daterad 2014-12-01 rev. 2015-08-17

Rädda skyddsvärda träd i Göteborg

”Gamla träd är en bristvara i dagens landskap och bör betraktas som omistliga oavsett var de än påträffas. Förutom att de ofta har höga kulturhistoriska värden så finns det ett stort antal hotade växter och djur som är beroende av dem. Bevarandet av gamla träd anses därför i många avseenden som nyckeln till bevarandet av denna mångfald.” ”Gamla träd har en fantastisk förmåga att överleva. Samtidigt måste de behandlas med försiktighet om de ska leva så länge som möjligt” skriver Länsstyrelsen
Enligt bestämmelserna i Miljöbalken så kan ett särpräglat naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt förklaras som naturminne av Länsstyrelsen eller kommunen. Tyvärr verkar detta inte gälla Göteborg. Här finns endast ett träd förklarat som naturminne av Lst, det är den 900-åriga linden på Torslanda Kyrkogård. Trädplan Göteborg anser att det är NU är dags att naturminnesförklara ytterligare ett antal träd i vår stad.

kastanj Hagakyrkan

Det finns ett flertal som passar in på riktlinjerna, bla den stora almen och kastanjerna bakom Hagakyrkan. Samt flera andra träd i bl.a. Kungsparken och vid Näckrosdammen – samtliga hotade av byggplaner.

Träd som anses särskilt skyddsvärda är:
• Jätteträd (träd grövre än en meter i diameter på smalaste stället under brösthöjd)
• Mycket gamla träd (ek, bok, tall, gran äldre än 200 år, övriga trädslag äldre än 140 år)
• Grova hålträd (träd grövre än 40 centimeter som har en väl utvecklad hålighet i stammen)

Många undrar om inte de stora träden i t.ex. Kungsparken och Hagaparken kan fridlysas.
Vi har skrivit om detta tidigare, men det tål att upprepas nu när alltfler av våra gamla stadsträd är hotade.
Generellt sett så fridlyses inte träd i Sverige. Det är bara vissa speciella gamla träd som kan förklaras som naturminnen – och då är de skyddade. Den inventering som Länsstyrelsen gör under projektet ”Skyddsvärda träd” innebär tyvärr inte att träden är helt skyddade, utan bara att ett åtgärdsprogram kan tas fram. Träden kan fortfarande fällas av olika anledningar. Lst inventerar inte heller sk skyddsvärda träd i tätort eller på privat tomtmark – vilket betyder att träden i Göteborg inte är inventerade av Länsstyrelsen. Park och Natur har gjort inventeringar på många träd i staden, men inte på alla – och det finns ingen samlad handling, t.ex. en offentlig karta på detta. Inför planering av Västlänken har träden i Kungsparken och Hagaparken samt på andra drabbade platser inventerats, men det är inte offentlig handling. Och inventeringen är inte gjord med syfte att låta träden stå kvar.
Därför är det väldigt viktigt att vi alla hjälps åt att uppmärksamma träden, samt att rapportera de stadsträd vi anser är skyddsvärda till Trädportalen som drivs av artdatabanken, och till Skogssveriges trädregistrering. (länkar finns nedan) Även privatpersoner är välkomna att bidra med information om nya träd eller uppgifter om redan registrerade träd. Tyvärr innebär inte en registrering att trädet är fridlyst, men ju mer vi påverkar och påminner om våra stadsträds värde, desto större chans har de att bevaras för framtiden.

Under 2014 drev ” Hållbar Utveckling Väst ” ett speciellt projekt om Skyddsvärda träd i många kommuner i Västra Götaland, dock inte i Göteborg – och man kan undra varför….
“Syftet med projektet är att sprida kunskap/information om grova träds värde och behov av skydd och skötsel.
…Sverige har ett internationellt ansvar för grova lövträd.
Gamla lövträd är mycket viktiga för att bevara den biologiska mångfalden då de hyser en stor mängd sällsynta arter.
Mer än 400 hotade arter är knutna till gamla träd”

Vi undrar därför hur Göteborgs Stad så lättvindigt kan fatta beslut om att avverka skyddsvärda träd på så många platser i staden. Hur kan plötsligt trädens värde ha förändrats så radikalt? Hur kan bostadshus planeras i parker som vårdats i hundar år? Hur kan ett konstruerat riksintresse kallat Västlänken ge tillstånd att fälla flera hundra träd, varav många skulle kunna klassas som naturminnen? Det är endast några av de yngre träden som kommer att flyttas.
De gamla kastanjerna bakom Hagakyrkan får vi aldrig igen! Inte heller Kärleksalmen, som behöver fem personers armar för att nå runt. Vi behöver hjälpas åt nu med att skydda dessa träd. Träden behöver våra armar för att överleva.

Länkar:
Länkar:
Trädportalen: http://www.tradportalen.se/
SkogsSveriges Trädregistrering: http://www.skogssverige.se/tradkuriosa
Länsstyrelsen, skyddsvärda träd: http://korturl.com/Lst_skyddsvarda_trad
Hållbar Utveckling i Väst: http://hallbarutvecklingvast.se/skyddsvardatrad
Trädvårdsplan för Naturminnen, Västra Götaland: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2011/2011-09.pdf
”Tusenåriga Linden” i Torslanda: http://www.hisingenftw.se/blogg/hisingens-mest-intressanta-trad/