Överklagan avverkning KÅLLTORP, 30 mars 2016

Trädplan anser att det är nödvändigt att ompröva planerna för Kålltorp. Den antagna detaljplanen bryter mot regleringar i bl.a. EUs Habitatdirektiv, PBL och miljöbalken på ett flertal punkter. Alternativ och mer yteffektiv bebyggelse bör utredas och planer tas fram i samverkan med de boende i området, samt med större respekt för de skyddsvärda natur- och kulturvärden som finns i detta unika område. Vi vill att Göteborgs stad tar bättre ansvar för framtiden och planerar nya bostäder i samklang med berörda parter och med hänsyns till de befintliga kultur- och naturmiljöerna. Även kommande generationer bör få möjlighet att uppleva gamla träd och unika väl bevarade stadsmiljöer.

De höga naturvärdena och vikten av att ha en sammanhängande grön lunga, gör att området bör jämställas med reglerna om Kulturreservat i Miljöbalken 7 kap. 9§. Man kan därför ifrågasätta om Kommunen, överhuvudtaget äger rådighet att disponera marken för exploatering. Man kan också ifrågasätta om staden har rätt att detaljplanera området på ett sätt som medför att ädellövsskog, grova träd och övriga naturvärden i stor omfattning ödeläggs.

Trädplans överklagande, samt MALL för att själv överklaga den föråldrade och för naturmiljön förödande detaljplanen i Kålltorp finns i länk nedan

Kålltorps skog

Kålltorps skog – foto Magnus Mott

Härmed överklagas kommunstyrelsens antagande av detaljplanen och följande yrkas:

– att ädellövskogen och parkmiljön bevaras

– att EUs habitatdirektiv följs, särskilt vad gäller skydd av ”blandädellövskog” och ”blandädellövsträd i brant sluttning”

– att den stora rödboken utanför sjuksköterskebostaden bevaras och naturminnesförklaras

– att de grova träd som hamnar på allmän plats (park eller natur) skyddas genom särskild skyddsbestämmelse

– att kännbara viten utdöms i de fall träd skadas

– att kännbara viten utdöms i de fall kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer skadas

– att områden med högt naturvärde klassas som naturskyddsområde enligt miljöbalken

– att artskyddsförordningen gäller och inga undantag görs

– att fortsatt fragmentisering av Kålltorps grönområden undviks, och att Göteborgs Grönplan samt nya Trädpolicy  följs

– att fladdermössen fredas och gällande svenska och internationella förordningar följs

 

Här är Trädplans överklagan:
Trädplans Överklagan-Kålltorp – 2016-03-30

Här finns en mall att skicka in, lägg gärna till egna delar:
MALL – Överklagan-Kålltorp-2016-03-29

 

Överklagan Trädflytt

Överklagande av länsstyrelsens beslut 2016-03-09, dnr 433-8237-2016 samt begäran om inhibition d.v.s. att inga åtgärder får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft.

  1. Härmed överklagas länsstyrelsens beslut att ge tillstånd till förberedande arbeten inför flytt/Bevarande av träd invid Haga Kyrka i Göteborg.
  2. Härmed hemställes om att Förvaltningsrätten beslutar att de åtgärder Länsstyrelsens beslut omfattar inte får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft.
  3. Härmed hemställes om extra anstånd med överklagan på fyra veckor för att kunna lämna in kompletterande material.

Regeringen har genom beslut 2014-06-26, mål nr M2012/2992/Me., meddelat tillåtlighet till projekt Västlänken. Detta beslut vilar på oriktig grund.  Projektet är inte prövat enligt miljöbalken vad avser villkor och förutsättningar för verksamheten. Inte heller finns någon laga kraftvunnen järnvägsplan eller detaljplan som är en grundläggande förutsättning för att påbörja tunnelarbetet. Enligt Trafikverkets egna uppgifter kan erforderliga tillstånd väntas tidigast år 2017.Låt mig Leva

Prövningen av tillåtligheten av Västlänken är med andra ord inte slutligt avgjord utan kommer att behandlas enligt 9 och 11 kap. miljöbalken. Regeringens beslut att tillåta projekt Västlänken kan komma att upphävas. Högsta domstolen har i en prejudicerande dom, mål T 315812, 2012-06-18. klargjort att underlaget för en tillåtlighetsprövning skall ske utifrån ett samlat underlag där hela vidden av en verksamhet skall vara redovisad. Detta har inte varit fallet när regeringen prövade Västlänkens tillåtlighet. Mark- och miljödomstolen har därmed möjlighet att upphäva tillåtligheten. Det finns således inga lagakraftvunna beslut och även om detta vore fallet får arbeten av större omfattning även på land inte påbörjas enligt 11 kap. 10 § miljöbalken.

Det finns inga tveksamheter om att de avsedda arbetena utgör en integrerad del av projektet Västlänken. De ska därför behandlas som en del av detta projekt. Genom att påbörja dessa arbeten bryter Trafikverket mot en rad punkter i miljöbalken.

Undertecknad förening har i remissbehandlingen av järnvägsplanen och i samrådet inför prövningen enligt miljöbalken påtalat detta förhållande i skrivelser till Trafikverket.

Kungsparken, Haga Kyrkoplan och Allén är skyddade som riksintresse enligt miljöbalken och skall därmed skyddas mot påtagliga skador i natur- eller kulturmiljön.

De metoder som Trafikverket avser använda har prövats tidigare med ett nedslående resultat vid så stora gamla träd i tät stadsmiljö. Ofta har träden skadats och sedan långsamt dött. Där metoden med vakuummaskin (som föreslås i Haga Kyrkoplan och Kungsparken) användes på Beckholmen i Stockholm blåste alla de stora värdefulla träden omkull efter två år.

Vi menar att Trafikverket inte ska tillåtas förberedande arbeten som riskerar att stora natur- och kulturvärden går till spillo innan man vet att Västlänken kommer att byggas.

I Länsstyrelsen beslut framgår att Lst inte av handlingarna kan se vilka arbeten som ska utföras i vår, då häckning kan pågå. Är beslutsunderlaget då verkligen tillräckligt tydligt. Vi vill uppmärksamma Förvaltningsrätten att också artskyddsförordningen gäller utan undantag. I dessa stora träd häckar alltid fåglar på våren.

Länsstyrelsen ska behandla ansökningar om ingrepp i kyrkotomt enligt kap 4 Kulturminneslagen. Beslutet att tillåta förberedelser för trädflytt på kyrkotomten kan ifrågasättas då det förefaller vara fattat på ett bristfälligt/otydligt underlag. Av ansökan måste rimligtvis framgå: åtgärdernas omfattning, vilka och hur många träd som berörs totalt, hur dessa träd ska bevaras på plats respektive genom flyttning/återflyttning, hur bevarande av ej berörda träd ska säkerställas, och vilka åtgärder som ska utföras under vilda fåglars häckningstid.

Om inte ansökan tydligt redovisar dessa förhållanden är det knappast korrekt av länsstyrelsen att tillåta åtgärderna, eftersom resultatet av åtgärderna inte kan förutses – bl.a. oönskade effekter som skyddsvärda träds död. 

KORRIGERAD Överklagan, Trädflytt, TRÄDPLAN, 2016-03-30, PDF

 

 

 

Ädellövskog akut hotad av olaglig avverkning

På Hisingen, vid Arendal planerar man för en olaglig avverkning av en gammal ädellövskog på Ardalsberget. Mark- och Miljödomstolen har inte beviljat tillstånd för avverkning på denna del av Ardalsberget i en omtvistad bergtäktsdom för ett par år sedan och Skogsstyrelsen har uttryckt att den skyddsvärda skogen ska bevaras.

Fastighetskontoret planerar att kalhugga dessa fantastiska bokar i ädellövskogen med ursprung på 1800-talet. Foto: Chris Ceder

Fastighetskontoret planerar att kalhugga dessa fantastiska bokar i ädellövskogen med ursprung på 1800-talet. Foto: Chris Ceder

Vi avslöjar nu graverande uppgifter som innebär ett akut hot mot en av stadens få ädellövskogar, bestående av ett femtiotal bokar och ett hundratal ekar som sedan 1800-talet vuxit sig stora och vackra men nu riskerar att fällas vilken dag som helst, tillsammans med flera mycket höga och för Sverige unika tallar, som planterades in vid det förra sekelskiftet.

I skogen på Ardalsberget sitter det snitslar med texten ”Södra slutavverkning”. Fastighetskontoret Göteborgs Stad har avverkningsanmält skogen i täktområdet, men snitslarna sitter ett hundratal meter utanför det område som Fastighetskontoret ritat in på den avverkningskarta man lämnat in. Området är rödmarkerat på fastighetskontorets karta (”snitslat område utanför beviljad bergtäkt”).

Än värre, ädellövskogen (rödmarkerat på kartan) ligger utanför det beviljade täktområdet (grönmarkerat) – men trots det har den ritats in för avverkning (inom det vitstreckade området som Fastighetskontoret markerat).

Avverkningskarta. Illustrationer: Chris Ceder. Bakgrundskarta: Göteborgs Stad Fastighetskontoret.

Avverkningskarta. Illustrationer: Chris Ceder. Bakgrundskarta: Göteborgs Stad Fastighetskontoret.

Från Fastighetskontorets håll försäkrar man att ingen avverkning kommer ske utanför täktområdet. Detta är bestämt helt fel och dessutom är den planerade avverkningen olaglig:

Efter Mark- och Miljödomstolens dom om Swerocks täkt på Ardalsberget var Kia Andreasson (MP) och andra politiker lättade över att åtminstone delar av berget hade räddats, en dom som nu Fastighetskontoret egenmäktigt river upp om de genomför sin planerade avverkning.

Skogsstyrelsen anger att ädellövskogen på Ardalsberget kommer bevaras orörd då den har väsentliga naturvärden, som på 10 års sikt kommer vara höga (mkb Swerock Bergtäkt Arendal, sid 53 2010).

Dessutom får ett grönområde inte avverkas utan vidare, särskilt inte om det är skyddsvärt, utan hänsyn måste tas till olika lagar som Miljöbalken och Plan- och bygglagen.

Ett exploateringsstopp hade beslutats för Ardalsberget vid valet 2010 – ett krav från Miljöpartiet för att möjliggöra en rödgrön majoritet – men ett hot om skadeståndskrav från Swerock på hundratals miljoner kronor fick den rödgröna maktalliansen att vika sig.

Fastighetskontoret tycks ha tagit lagen i egna händer – och inte för första gången på berget som varit skådeplats för diverse kommunala skandaler.

Denna avverkning kan ske vilken dag som helst och vi i Nätverket Trädplan Göteborg kräver att denna unika lövskog bevaras, samt att den planerade avverkningen genast stoppas, utreds och åtgärdas för att stämma överens med lagakraftvunna beslut.

Denna artikel publicerades 14 mars 2016 på http://goteborg21.se/2016/03/14/adellovskog-akut-hotad-av-olaglig-avverkning/

TRÄDFLYTT VID HAGAPLAN tillåts!

NU börjar den stora förstörelsen av Göteborgs natur- och kulturmiljö.

Länsstyrelsen har gett tillstånd att börja flytta träd vid Haga Kyrkan – som förberanden arbete till Västlänken. Detta handlar alltså om de stora fantastiska 200 år gamla träden bakom Haga Kyrkan, bla de unika, skyddsvärda kastanjerna. Och detta under häckningstiden! Det är ett miljöbrott! Har Länsstyrelsen helt slutat att vara en tillsynsmyndighet?
Detta är en skandal! Hur kan Lst så lättvindigt tillåta att denna oersättliga kulturskatt påverkas för alltid? Lst skriver: ”Beslutet bidrar till att uppnå de svenska miljömålen” (sic !!!) – De svenska miljömålen uppnås genom att STOPPA VÄSTLÄNKEN – inget annat!!!   Västlänken är en miljökatastrof!

Beslut:  Länsstyrelsen ger med stöd av 4 kap 3 § kulturmiljölagen (1988:950) er tillstånd till förberedande arbeten inför flytt/bevarande av träd invid Haga kyrka.

Tillståndet gäller i 5 år från det beslutet vunnit laga kraft.

I redogörelsen för de planerade arbetena framgår det att ni avser utgöra åtgärder v 15 och 16 samt v 38 och 39. Alla Sveriges vilda fåglar är skyddade enligt 4 § Artskyddsförordningen. Under v 15 och 16 finns det en risk med att fåglar har börjat häcka i träden. 

Trädflytt - häckande fåglar - Lst tillstånd

Länsstyrelsens motivering: Länsstyrelsen finner att åtgärderna är förenliga med bevarandet av kyrkotomtens kulturhistoriska värde. Beslutet bidrar till att uppnå de svenska miljömålen (sic!!!)”

Vi kommer undersöka hur detta kan ÖVERKLAGAS – det borde vara ett brott mot miljömålen och mot artskyddsförordningen.

Här finns beslutet att läsa: LS_beslut_trädflytt, 2016-03-09