Älvsborgsgatan

Den långa allén på Älvsborgsgatan bestod huvudsakligen av almar. Det är bara almar som är hotade av almsjukan, men Park- och naturförvaltningen valde ändå under hösten 2012 att avverka de fullt friska lindar som fanns i södra änden av allén – för att kunna återplantera med kärrek genom hela allén. Man valde alltså att ta ner helt friska träd, som inte hotades av någon sjukdom, endast av estetiska skäl. Detta utan att först rådfråga medborgare. Läs mer om hur det så kallade informationsmöte som hölls på Älvsborgsgatan den 19 november gick till. Eller lyssna på en ljudinspelning av hela mötet.

Älvsborgsgatan utan lindar

Text från Facebookgruppen Rädda Majornas gamla träd:

Nu börjar avverkningen av almar och lindar på Älvsborgsgatan. Snart följer andra gator och torg i Majorna. Redan tidigare har andra gamla vackra träd avverkats.

Allt detta sker utan en förankring bland medborgare, utan delaktighet, utan miljökonsekvensutredning, utan att inventera skyddade arter och utan att lära av misstag med tidigare nyplanteringar där många träd redan är döda eller knappt växer alls.

Vi ifrågasätter Park och Naturförvaltningens beslut att fälla friska träd.

Vi frågar oss också varför man på Älvsborgsgatan ska ersätta nedsågade träd med kärrek
som har en helt annan karaktär och växtsätt än de almar och lindar som står där nu.

Vi undrar vad som kommer att hända med gator som på tur härnäst.

Detta vill vi:
– att de gamla träden i alléer och på andra platser i Majorna bevaras.

– att varje träd undersöks individuellt av utbildade arborister och kontrolleras med vedertagna och vetenskapliga metoder innan man bestämmer om det måste fällas. Besiktning ska göras av oberoende expertis som inte tjänar på fällning.

– att man successivt under några år tar bort de träd som är en omedelbar fara för allmänheten och ersätter dem med nya lindar och bevarar den kulturhistoriskt unika miljön på Älvsborgsgatan.

– att resurserna används på rätt sätt, att man satsar på jordförbättring och varsam beskärning där det är nödvändigt av de gamla träden och sparar dem så länge det går, istället för att experimentera med nyplantering av trädsorter som inte är lämpade för gatumiljö.

– att kommunen beaktar det stora historiska, ekonomiska och biologiska värdet hos de gamla träden och låter medborgare och närboende komma till tals vid valet av nya trädsorter, när det inte finns något annat alternativ än fällning.

Sist men inte minst vill vi att Göteborgs stad tar fram en väl genomtänkt, ekonomiskt försvarbar, hållbar och långsiktig trädplan som är demokratiskt förankrad.