Stadgar

Nätverket Trädplan Göteborg
STADGAR
Antagna 2012-11-08
Reviderade 2013-11-04 och 2016-12-12

§ 1 Föreningens namn och säte.

Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

§ 2 Föreningsform.

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Den skall verka utan att fästa avseende vid religiös, partipolitisk, nationell eller etnisk tillhörighet. Föreningen har en demokratisk värdegrund som främjar allas lika värde.
Föreningen har organisationsnummer: 802469-6950

§ 3 Syfte
Föreningen har till syfte att:

1. Vara en urban miljörörelse som främjar stadens natur- och kulturmiljö.

2. Verka för att bevara och främja träd, grönområden och stadsnära natur i Göteborg och aktivt verka för att grönområden och stadsnära natur inte exploateras.

3. Påverka, skapa opinion samt väcka och upprätthålla intresset och medvetenheten för, träden och den gröna miljön i Göteborg.

4. Samla och utbyta kunskap och inspirera till en trädrikare och grönare stad, där man tar tillvara medborgarnas tankar, idéer och behov.

5. Verka för att allmänhet och beslutsfattare värdesätter den historiska, kulturella, estetiska, biologiska, ekologiska, samhälleliga, hälsomässiga och ekonomiska resurs som äldre träd utgör.

6. Verka för att gamla och nya träd och grönområden sköts på ett ansvarsfullt sätt

7. Att aktivt informera sig om, initiera, följa, diskutera och delta i planer för bevarandet och utvecklandet av stadsnatur och grönområden.

8. Föra dialog med myndigheter, samt andra grupper och enskilda som har intresse av och kunskap i frågor som rör träd, stadsnära natur och grön samhällsutveckling och miljö.

9. Att verka för att Göteborgs Stad tar fram en trädplan och andra styrdokument om träd och grönområden, stadsnära natur och miljö, med mål som är klimat- och miljömässigt hållbara, långsiktigt syftande, tillämpar aktuell forskning, samt beaktar demokratiaspekter.

§ 4 Verksamhetsår och räkenskapsår.

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår (1 jan–31 dec).

§ 5 Organisation och förvaltning.

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Föreningens angelägenheter förvaltas av en inför årsmötet ansvarig styrelse, som då årsmötet ej är samlat, utgör föreningens högsta beslutande organ.

Föreningens medel skall användas i enlighet med föreningens syfte samt myndigheters lagar och riktlinjer.

Styrelsen skall senast 4 veckor innan årsmötet och senast 15 veckor efter verksamhetsårets slut ha överlämnat protokoll, verksamhetsberättelse samt vederbörligen avslutade räkenskaper till revisorn/erna.

§ 6 Medlemskap.

Medlem i föreningen blir den som stödjer föreningens syften, dess värdegrund och stadgar, samt anmäler sig genom att betala den medlemsavgift som årsmötet beslutar om. Betalad medlemsavgift utgör medlemmens bekräftelse på acceptans av föreningens syfte och stadgar.

Årsmötet beslutar om medlemsavgifter och övriga villkor som skall gälla för medlemskap. Årsmötet beslutar vilka tidsperioder avgifterna skall gälla för.
Styrelsen kan under året besluta om viss rabatt på årsavgiften, tex i slutet av året.
Medlem som inte betalat ny årsavgift senast tre månader efter årsskiftet, anses ha utträtt ur föreningen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

Medlem som uppenbart motarbetar föreningens syfte och/eller allvarligt skadar föreningen eller någon av dess styrelsemedlemmar internt eller offentligt, kan uteslutas med omedelbar verkan av styrelsen. Uteslutningen skall därefter behandlas på nästkommande årsmöte. Årsmötet bekräftar eller upphäver uteslutningen. Medlemmen utesluts i tre år. Styrelsen skall meddela den berörde om sitt förslag till uteslutning, senast en vecka innan mötet då frågan kommer att behandlas. Den berörde har rätt att framföra sin åsikt. Detta kan ske skriftligt eller muntligt. Frågan skall protokollföras.

§ 7 Styrelsen.

Styrelsen ansvarar för och leder föreningens verksamhet och ekonomi samt finansiella åtaganden, i enlighet med föreningens stadgar och myndigheters regler, i första hand och eventuella andra styr- och policydokument som antagits av årsmötet i andra hand.
Styrelsen har till uppgift att genomföra och följa upp beslut som tas på årsmöten och övriga föreningsmöten, där styrelsen varit närvarande. Styrelsen skall i övrigt på eget initiativ handla i föreningens anda samt i enlighet med dess stadgar.

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna, inklusive ordförande eller ev vice ordförande, är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika antal röster, avgör ordförandens röst, om inte ordföranden begär lottning istället.
Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen. Styrelsen består av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter, inklusive ordföranden, samt minst en och högst fyra suppleanter. Antalet suppleanter får inte överstiga antalet ordinarie ledamöter. Minst två ordinarie ledamöter bör väljas växelvis vartannat år för en period av två år, så att överlappning sker.

Suppleanter har närvaro- och yttranderätt och skall kallas till alla styrelsemöten. Suppleanter har bara rösträtt då de ersätter icke närvarande, ordinarie styrelsemedlem. Suppleant, som på mötet ersätter icke närvarande styrelsemedlem, räknas som ordinarie ledamot. Ersättare för ordinarie ledamot övertar dennes befogenheter.
Ordföranden och styrelsesuppleanter väljs varje år. Omval kan ske, dock får ingen ledamot, ordinarie eller suppleant, ingå i styrelsen mer än sex år sammanhängande. Medlemmen är åter valbar till styrelsen efter två år.

Styrelsen konstituerar sig själv, förutom ordförandepost och kassörspost, vid första styrelsemötet efter årsmötet. Detta första styrelsemöte skall hållas inom en månad efter årsmötet.

Styrelseordföranden är sammankallande för möten. Styrelsen skall hålla minst fem möten per år. Om ordföranden eller minst tre styrelseledamöter så begär, åligger det ordförande att kalla till möte. Kallelse skall vara styrelsemedlemmarna tillhanda, senast fem dagar innan planerat möte, undantag kan göras vid särskilt akuta ärenden.

För beslutsmässighet krävs att samtliga ledamöter kallats minst fem dagar i förväg – undantag kan göras vid akuta ärenden. Samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter skall få samma information och kallelser inför styrelsemöten. Styrelsen kan till möte adjungera en eller flera personer. Dessa har yttrande- och förslagsrätt, men ej rösträtt.
Styrelsen kan under året adjungera personer till styrelsen, t.ex. om avhopp sker, eller styrelsen behöver förstärkas. Dessa har yttrande- och förslagsrätt.

Styrelsen kan utse arbetsgrupper. I dessa kan både medlemmar och icke-medlemmar ingå. Utseende av arbetsgrupper skall protokollföras vid ordinarie styrelsemöte med notering om arbetsgruppens uppgift, återrapportering och mandat.

Styrelseledamöter och suppleanter har inte rätt till ersättning för sitt arbete i föreningen. Ledamot/suppleant och medlem har däremot rätt till ersättning för utlägg i samband med arbete för föreningens räkning, om styrelsen godkänner utlägget.

§ 8 Årsmötesordning.

Föreningen håller årsmöte före maj månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse skall vara betalande medlemmar tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Följande handlingar skall finnas tillgängliga för alla medlemmar på årsmötet:
– Dagordning
– Verksamhetsberättelse
– Bokslut
– Förslag till verksamhetsplan för innevarande år
– Propositioner och nödvändiga underlag till dessa
– Motioner och nödvändiga underlag till dessa
– Underlag till viktiga frågor som skall tas upp
– Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
Medlem har rätt att sända motioner till årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Inkomna motioner skall behandlas på årsmötet. Föreningens fullständiga verksamhetsberättelse samt bokslut och revisionsberättelse, skall finnas tillgänglig i flera exemplar när årsmötet öppnas.
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
– Närvarolista och Röstlängd
– Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
– Val av två justeringspersoner för årsmötets protokoll
– Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande.
– Styrelsens verksamhetsberättelse inkl bokslut och budgetuppföljelse
– Revisorernas berättelse
– Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
– Förslag från styrelsen (propositioner)
– Förslag från medlemmarna (motioner)
– Förslag till verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
– Förslag till budget för innevarande verksamhetsår
– Årsavgift för medlemskap
– Villkor för medlemskap
– Val av styrelseordförande för ett år
– Val av kassör, för ett eller två år
– Val av erforderligt antal styrelseledamöter, för ett eller två år
– Val av suppleanter till styrelseledamöter, för ett år
– Val av revisor för två år
– Val av valberedning på två-tre personer, varav en sammankallande, för ett år
– Övriga frågor som angivits i kallelsen
– Övriga frågor som uppkommit under mötet

§ 9 Extra årsmöte.

Extra årsmöte kan utlysas om styrelsen och/eller revisorerna så anser erforderligt. Om minst en tredjedel av föreningens medlemmar med uppgivande av skäl i enlighet med föreningens syfte, gör en skriftlig framställan till styrelsen, måste styrelsen kalla till extra årsmöte.

Skriftlig kallelse till extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tio dagar innan mötet. Extra årsmöte får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelse till mötet.

§ 10 Föreningsmöten.

Utöver årsmötet skall föreningen hålla minst ett föreningsmöten under året. Som föreningsmöten inräknas aktiviteter där samtliga medlemmar kallats. Kallelse sker skriftligt eller via föreningens hemsida.

§ 11 Protokoll.

Protokoll skall föras vid samtliga styrelsemöten, samt vid de föreningsmöten då beslut fattas. Dessa skall skrivas med sådan detaljrikedom att beslut, inklusive syfte och i förekommande fall underlag, klart framgår. Protokollen skall signeras av mötesordförande, mötessekreteraren samt justeras av en av mötet utsedd justeringsperson.

Protokoll justeras vid nästkommande möte, dock senast en månad efter det protokollförda mötet. Protokoll skall därefter skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar via e-post.

Justerat protokoll från föreningsmöten skall finnas utskrivna senast en månad efter mötet.

Justerat årsmötesprotokoll skall finnas utskrivna senast en månad efter årsmötet.
Medlem har rätt att efterfråga förenings- och årsmötesprotokoll i pappersform.

§ 12 Rösträtt och röstetal.

Endast registrerade och personligen eller genom fullmakt närvarande medlem har rösträtt på årsmöte och föreningsmöte. Röstberättigade vid årsmötet är alla som har giltigt medlemskap för föregående och/eller innevarande verksamhetsår. Röstberättigad måste ha varit medlem i föreningen i minst 3 månader före årsmötet.

På styrelsemöten har endast styrelseledamöter rösträtt.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, om inte ordföranden begär lottning istället.

Ledamot av styrelsen äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för denna ledamot.
I en fråga som berör en enskild medlem får denne inte delta i beslutet. Även vid uppenbar jävsituation får berörd person inte delta i beslutet.

Alla beslut på årsmöte, föreningsmöte och styrelsemöte fattas med enkel majoritet, utom i de fall som avses i § 18 Stadgeändring och § 19 Upplösning. Skulle vid eventuell rösträkning lika antal röster förekomma, avgör den mening som biträds av den för årsmötet valda ordföranden, om denna inte begär lottning istället. Nedlagda röster räknas ej.

Rösträtt får utövas med skriftlig fullmakt från betalande medlem, som varit medlem i minst 3 månader och som är förhindrad att delta i årsmötet. En medlem kan bara företräda sig själv samt med fullmakt ytterligare en medlem.

Fullmakten skall vara styrelsen tillhanda innan mötet öppnas. Poströstning är ej tillåten.
Omröstning sker öppet om ej annat begärs eller stadgas.

§ 13 Firmateckning och fullmakt.

Styrelsens firma tecknas av ordförande och kassör (som utses av årsmötet), samt ytterligare en styrelseledamot, som utses av styrelsen. Firma tecknas två i förening.
Fullmakt för särskilda tidsbegränsade ärenden kan ges av styrelsen.
Firmateckningsrätt eller fullmakt kan återkallas när som helst, genom ett styrelsebeslut. Styrelsen behöver inte motivera beslutet.

§ 14 Ansvarsfrihet.

Revisor ger rekommendation om styrelsens ansvarsfrihet. Årsmötet beslutar om styrelseledamöterna får ansvarsfrihet. Om styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet av årsmötet skall den avgå omedelbart. Styrelsemedlem är därefter inte valbar under följande tre år.

För att vägra styrelseledamot/ledamöter ansvarsfrihet krävs ett majoritetsbeslut av de närvarande och röstberättigade på årsmötet, eller minst 50% av samtliga röstberättigade i föreningen, i speciell begäran.

§ 15 Revisorer och revision.

Föreningen skall ha en revisor samt om möjligt även en revisorssuppleant. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor och/eller revisorssuppleant behöver inte vara medlem i föreningen.

Föreningens revisor skall löpande granska föreningens och styrelsens verksamhet.
Revision består av två delar: förvaltningsrevision och ekonomisk revision.
Revisor har rätt att när hen så önskar ta del av samtliga protokoll, räkenskaper och andra handlingar som berör föreningens verksamhet.
Räkenskaper, bokslut och av styrelsen undertecknad verksamhetsberättelse skall vara revisorn och revisorssuppleanten tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Det åligger dessa att senast två veckor före årsmötet avsluta sin granskning av verksamheten för föregående verksamhetsår, och tillställa årsmötet berättelse över den företagna revisionen, samt yttrande i frågan om ansvarsfrihet.

§ 16 Valberedning.

Valberedningen består av minst två och högst tre personer, varav en är sammankallande. Valbar är medlem i föreningen. I valberedningen får inte ingå revisorer eller sittande styrelse.
Valberedningen skall starta arbetet senast tre månader innan årsmötet. Förslaget skall finnas tillgängligt en vecka före årsmötet.
Valberedningen skall till årsmötet presentera förslag till styrelseordförande, kassör, övriga styrelseledamöter, revisor och behövliga suppleanter.

§ 17 Stadgeändring.

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Ändringsförslag delges medlemmarna en vecka före mötet. För beslutets giltighet krävs minst 2/3 majoritet av samtliga närvarande medlemmar. Förslag till ändring av stadgarna skall lämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet och styrelsen skall med eget yttrande framlägga detsamma vid mötet.

§ 20 Upplösning.

Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För beslutets giltighet krävs minst 2/3 majoritet av samtliga närvarande medlemmar. Förslag om föreningens upplösning skall lämnas till styrelsen senast fem veckor före årsmötet och styrelsen skall med eget yttrande framlägga detsamma vid mötet.

Om styrelsen finner att alla medel är förbrukade eller att det inte längre är möjligt att uppfylla föreningens ändamål skall föreningen upplösas.
Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar tillfalla allmännyttig verksamhet i enlighet med föreningens syfte och som styrelsen föreslår. Beslut om detta fattas på det sista årsmötet.