MALL – ANSTÅND överklagan detaljplan på Järnvägstunneln senast 3 mars

Hej alla vänner av natur- och kulturmiljön i Göteborg

Nu är det dags att överklaga kommunens detaljplan som många av oss yttrade sig om förra året. Alla ni som gjort detta och fått svar från kommunen tidigare, är sakägare och kan överklaga. Detta gäller alltså INTE järnvägsplanen som ska godkännas hos Trafikverket eller Mark- och Miljödomstolen (de kommer senare), utan kommunens detaljplan om järnvägstunneln. Detaljplanen måste ha vunnit laga kraft innan järnvägsplanen kan vinna laga kraft och därför är den viktig att överklaga.

Vi arbetar på att hitta alla de brister som finns i detaljplanen (och de är många). Därför kommer vi att begära förlängd tid med att inkomma med handlingar. Vi kommer att göra en färdig överklagan med skäl till alla brister senare, som alla kan ställa sig bakom, men då behöver vi kontakt med dig som sakägare först och du måste själv  först ha begärt anstånd senast den 3 mars.

Vi har gjort en mall för detta som du som sakägare kan skicka in. Det är viktigt att du själv skickar in den före den 3 mars – det räcker inte att en annan person eller förening begär anstånd för alla, var och en måste göra detta själv.

Efter att du begärt anstånd har du två alternativ:
1 – Du kan sen välja att skriva ett eget yttrande där du kompletterar med en riktig överklagan med mer detaljer.

2 – Eller så kan du kontakta oss och ställa dig bakom vår överklagan, där vi tar hjälp av jurist och sakkunniga. Hör av dig till oss så snart som möjligt i så fall:

tradplangoteborg@gmail.com

Överklagan skickas till Kommunstyrelsen och går sen vidare till Länsstyrelsen. Vi har skrivit upp adresser i vår mall som finns i länken. Vi vill be alla som skickar in att även maila en kopia till oss, för att vi på så sätt kan få kontakt och få era mailadresser för framtida info, kompletteringar  och samarbete med jurist etc.

 

Här finns mallen:

SBK-MALL-Anstånd ÖVERKLAGANDE-järnvägstunneln- 2016-02-29

Här är den mall som vi skickade ut i januari som många använde för att skicka in sitt första yttrande:

Yttrande 27 jan 2016 – Detaljplanen Järnvägstunnel

VI BEHÖVER DIG!

Nu finns Trafikverkets ansökan till Mark- och Miljödomstolen gällande Västlänken publicerad (se länk nedan). Vi kommer att samarbeta med olika grupper och sakkunniga för att granska handlingarna och skriva yttrande.

Du som vill granska handlingarna och hittar brister som du tror bör påtalas i MMD kan med fördel kontakta oss Lägg inte ut bra argument eller idéer öppet på Facebook, utan skriv till oss via pm på Facebook eller mail  till   tradplangoteborg@gmail.com

Har du någon form av expertkunskap som du vill bidra med? Hör av dig till oss också i så fall,

Det finns en expertpanel ihopsatt, men vi tar gärna emot synpunkter och hjälp ifrån alla med kunskaper inom miljöfrågor, hydrogeologi, hälsoaspekter, buller, säkerhet, barnperspektivet eller annat som berör byggande av järnvägstunnlar.

Mark- och miljödomstolen kommer vid ett senare tillfälle att kungöra målet och vi kommer som tidigare nämnts att göra en gemensam ansträngning. Skicka alltså INTE in era synpunkter till domstolen än! Utan kontakta oss istället. Vi vill också komma i kontakt med dig som är sakägare, dvs du som är direkt drabbad av bygget. Hör av dig till oss.

Denna gång kommer vi att förena alla krafter som vi kan uppbåda.

Det är nu det gäller. Detta är vår chans att bevisa att Västlänken är en miljökatastrof med negativ samhällsnytta. Hör av dig till oss, för att hjälpa till att rädda Göteborgs natur- och kulturmiljö, innan det är försent.

TrVs ANSÖKAN till MMD – Västlänken

Haga-gropen

HAGA-GROPEN: Bilden visar en illustration av hur ett liknande lerschakt på 30 meters djup kan se ut. Trafikverket har ännu inga offentliga och korrekta bilder på schaktet, där man visar hur spontning och ramper för transport av lermassor ser ut.

 

Anmälan till Länsstyrelsen om inledande arbeten på Västlänken, Kompletterande yttrande

Trafikverket har för avsikt att utföra stora inledande arbeten i bygget av Västlänken trots att miljöprövning av projektet inte gjorts. Trädplan har tillsammans med Stoppa Västlänken nu, Nej till Västlänken samt Järnvägsfrämjandet anmält detta till Länsstyrelsen, då vi inte anser att dessa arbeten följer de regleringar som finns. Så omfattande arbeten kräver bl.a. en miljökonsekvensbedömning, vilket inte gjorts. Vi vill att Länsstyrelsen prövar om dessa inledande arbeten får utföras nu, då de ingår i projektet Västlänken som ännu inte varken sökt eller fått tillstånd enligt miljöbalken.

Trafikverket provlyfter träd i Allén 27 oktober 2015 som en del i förberedelserna för Västlänken.

Trafikverket provlyfter träd i Allén 27 oktober 2015 som en del i förberedelserna för Västlänken.

De inledande arbetena det här är fråga om utgörs av kostnader på flera hundra miljoner kronor och kommer att pågå under loppet av tre år. De är av ingripande art med störningar kopplade till trafikomläggningar av såväl bil som kollektivtrafik, omfattande ledningsomläggningar, schaktning i förorenad mark, bortledande av grundvatten, störningar genom buller och vibrationer m m. Trafikverket nämner även andra åtgärder som bergförstärkningar och rivning av fastigheter som delar av inledande arbeten. Det råder därmed inga tveksamheter om att de inledande arbetena når upp till och skall klassificeras som ”arbeten av större omfattning”.

Trafikverket provlyfter träd i Allén 27 oktober 2015 som en del i förberedelserna för Västlänken.

Trafikverket provlyfter träd i Allén 27 oktober 2015 som en del i förberedelserna för Västlänken.

Av miljöbalkens förarbeten (Prop. 1997/98:45, del 2, sid. 132) framgår att: ”Arbeten av större omfattning i anslutning till vattenverksamheten får inte påbörjas innan tillstånd har meddelats. Vi klagande har ännu inte fått tillgång till Trafikverkets ansökan enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för objekt Västlänken, då denna ansökan är försenad. Det är därför inte möjligt för oss att bedöma om några av de inledande arbetena ingår i ansökan.

I det aktuella ärendet finns ingen beslutad järnvägsplan, ingen lagakraftvunnen detaljplan eller ens en ansökan enligt 9 och 11 kap. miljöbalken. Regeringens beslut att tillstyrka tillåtlighet enligt 17 kap. miljöbalken kommer att prövas i det senare ärendet då beslutet vilar på oriktig grund. Det finns således inga lagakraftvunna beslut.

Mark- och miljödomstol som prövningsmyndighet i vattenmål har att bedöma omfattningen av ”arbeten av större omfattning” utifrån rådande rättspraxis. Trafikverkets uppfattning att verksamhetsutövaren själv skall avgöra om dessa arbeten är av den omfattning att det når upp till definitionen av ”arbeten av större omfattning” är felaktig.

Arkeologiska utgrävningar görs i Allén som en förberedelse för Västlänken. 27 oktober 2015.

Arkeologiska utgrävningar görs i Allén som en förberedelse för Västlänken, 27 oktober 2015.

Rättsordningen att verksamhetsutövaren skall avgöra omfattningen av prövningen strider mot principen att det är den prövande myndigheten som har att avgöra prövningens omfattning. Det innebär att Trafikverket föregriper den prövning som åvilar mark- och miljödomstol. Det medför att Trafikverket låser upp domstolens handlingsfrihet vad gäller utformningen av den ansökta verksamheten utan att domstolen har haft möjlighet att bedöma lämpligheten av de inledande åtgärderna eller vilka försiktighetsmått som kan komma att behövas vid deras genomförande.

Här finns hela anmälan samt remissyttranden:

anmälan LST, Remissyttrande, TRV o Miljöförvaltningen,ärende 535-39448-15 (1)

Här är vårt kompletterande yttrande som svar på ovanstående remissyttrande
Inledande arbeten kompl yttrande 2016-02-04

Här är vårt tidigare inlägg på hemsidan med vårt yttrande:
http://www.tradplangoteborg.se/yrkande-att-avbryta-inledande-arbeten-pa-vastlanken/