KARTA över hotade träd i Kungsparken och Hagaplan

Trädplan - Hagaplan Kungsparken

KALHYGGE I KUNGSPARKEN!

LÅNGSAM TRÄDDÖD PÅ HAGAPLAN!

Vi har gjort en sammanställning av de olika kartor som finns hos olika myndigheter och markerat de träd som kommer att försvinna om Västlänkens sk Haga Station byggs. Det är ett område större än Trädgårdsföreningen som kommer att avverkas!

De flesta av dessa kommer att fällas direkt. En del av de mindre kommer Trafikverket ev att försöka flytta – det är dock tveksamt om det går att göra. Vart ska de flyttas?
De större träden är omöjliga att flytta – de har för stora rötter som växt in i andra och i alla rör och ledningar och annat som gömmer sig i Göteborgsleran. De är för stora för att rent praktiskt flytta, eftersom de behöver lyftas med lyftkran – då måste man ta bort alla träd, byggnader, ledningar etc som finns i vägen när de körs till en annan plats, det kostar många miljoner och tar flera veckor att genomföra – per träd!

Vi har redan fått bekräftat att den sk Kärleks-almen bakom Hagakyrkan kommer att fällas. Den som man behöver vara fem personer för att hålla om, och som bär minnen från så många människors kärlek.

Många träd i närheten av arbetsområdet kommer att skadas eller påverkas av vibrationer, avgrävda rötter, sänkt grundvatten etc. De flesta av dessa kommer att dö efter 10-20 år. Enligt de experter vi varit i kontakt med, så kommer knappast några av de stora träden på HELA Hagaplan att överleva på lång sikt, pga av grundvattensänkningar. Så fort schaktet börjar grävas så dräneras marken på Hagaplan. Dessa träd på Hagaplan, mellan Kyrkan och biblioteket är inte utöverkryssade på vår karta. Men det är lätt att föreställa sig hur det kommer att bli utan alla dessa fantastiska träd. Det är en skandal utan dess like, att kommunen inte tar ansvar för denna natur- och kulturmiljöskatt! Den är oersättlig!

VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ETT KALHYGGE I KUNGSPARKEN !!!
VI KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA ATT VÅR UNIKA GRÖNA STAD FÖRSTÖRS!

Här finns kartan i PDF att ladda ned och spridas:
Trädplan – Karta Hagaplan Kungsparken

Här finns en affisch att skriva ut och sätta upp:
Trädplan – Haga hotas igen!

Trädplans YTTRANDE till TrV om Miljöbalken

Här finns Trädplan Göteborgs Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
Västlänken och Olskroken planskildhet (TRV 2015/ 24562)
Samrådshandling april 2015
Insänt till Trafikverket samt kännedomskopia till Mark och Miljödomstolen

Föreningen Trädplan Göteborg yrkar på
-att Västlänken stoppas och att man tillsätter en oberoende kommission för att utreda alternativen till Västlänken, av redovisade skäl i denna handling.

-att Olskroken planskildhet ges tillåtlighet, men inte binds till att nödvändiggöra Västlänken. Dessa bör betraktas som två separata projekt.

-att station Haga borttages, som utredningsmål ur projekt Västlänken och ev. alternativ. Hagastationen går inte att samhällsekonomiskt motivera, den har ingen trafiknytta och den är dessutom en stor miljökatastrof.

– att alla träd bevaras i Kungsparken, Hagaparken och Allén, samt vid Korsvägen och Näckrosdammen.

– att Mark- och Miljödomstolen gör en okulärbesiktning på plats.

– att staden inte får grävas upp ytterligare en gång för att komplettera till nödvändig fyrspårig järnväg – oavsett sträckning.

– att TrVs underlag håller för en allsidig prövning enligt miljöbalken, vilket även omfattar tillåtlighetsfrågan och andra alternativ till projektet.

Vi begär även om att få förlängd yttrandetid med en månad, dvs. till 10 juni, för att komplettera detta yttrandet.

Här finns hela det 19 sidor långa dokumentet, med påpekande om många olika miljöproblem som Västlänksbygget skulle orsaka:

Trädplans Yttrande Miljöbalken, till TrV, MMD, 2015-05-10

MALL: Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
Västlänken och Olskroken planskildhet (TRV 2015/ 24562)
Samrådshandling april 2015

Bifogat i länken finns en mall att användas för att skicka in yttrande till Trafikverket.
Senast 10 maj kl 24.00 måste den skicka in.

Klipp och klistra i dokumentet och lägg gärna till egna delar. Sprid och dela så att så många som möjligt skickar in.
Detta är en av de sista chanserna att skicka in synpunkter på miljökatastrofen Västlänken.
Tack för att du värnar vår stad och vår miljö!

Här i länken finns dokumentet:
Yttrande-Miljöbalken-Mall-2015-05-07

STOPPA fällningen av almen i Majorna

almen kommendorsgatan

Familjebostäder har meddelat att deras byggprojekt på rubricerade tomt ska påbörjas den 8 maj med fällning av träd och andra markarbeten. De två höga träd man vill ha bort är en alm av ansenlig storlek vid Kommendörsgatan och en poppel vid den plåtklädda brandmuren inne på tomten. Vi vill härmed påpeka det högst olämpliga i att genomföra trädens avverkning under den årstid då fåglarna häckar och har sina skyddade viloplatser i träden.

Vi påminner om att ett sådant förfarande är lagstridigt. Detta regleras i:

• Miljöbalken 8 kap. Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter 1 §

(Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet döda, skada, fånga eller störa vilt levande djur eller att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom eller bon eller att skada eller förstöra sådana djurs fortplantningsområden och viloplatser)

• Fågeldirektivet, som är EU:s äldsta lagstiftning om skydd av vilda djur. Det omfattar

samtliga naturligt förekommande fågelarter inom EU-länderna och skyddar särskilt flyttfåglar och deras häckningsplatser.

• Enligt 4 § artskyddsförordningen är det i fråga om vilda fåglar bland annat förbjudet

att avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder samt att skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser.

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar

Almen skyddas i Länsstyrelsens åtgärdsprogram för skyddsvärda träd, där ingår bl.a.:

• Jätteträd med grövre stam än en meter i diameter på smalaste ställer under brösthöjd

• Mycket gamla träd

• Rödlistade arter, bl.a. alm

Det har tidigare framförts protester mot fällningen av almen, vilken påstås vara motiverad av tekniska skäl och att trädet skulle störa utsikten från det nya huset.

Vi ifrågasätter starkt dessa motiv och yrkar på en omarbetning av projektet för almens bevarande.

Läs hela yrkandet HÄR:

Till Lst, Familjebostäder, Ponf, ang almen