STOPPA fällningen av almen i Majorna

Trädplan Göteborg samt Rädda Majornas Gamla Träd yrkar på att den stora almen på Åhmanssonska Tomten, Kommendörsgatan 14 i Majorna, bevaras samt att inga träd fälls nu under fåglarnas häckningstid.

Familjebostäder har meddelat att deras byggprojekt på rubricerade tomt ska påbörjas den 8 maj med fällning av träd och andra markarbeten. De två höga träd man vill ha bort är en alm av ansenlig storlek vid Kommendörsgatan och en poppel vid den plåtklädda brandmuren inne på tomten. Vi vill härmed påpeka det högst olämpliga i att genomföra trädens avverkning under den årstid då fåglarna häckar och har sina skyddade viloplatser i träden.
Vi påminner om att ett sådant förfarande är lagstridigt. Detta regleras i:

• Miljöbalken 8 kap. Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter 1 § (Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet döda, skada, fånga eller störa vilt levande djur eller att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom eller bon eller att skada eller förstöra sådana djurs fortplantningsområden och viloplatser)

• Fågeldirektivet, som är EU:s äldsta lagstiftning om skydd av vilda djur. Det omfattar samtliga naturligt förekommande fågelarter inom EU-länderna och skyddar särskilt flyttfåglar och deras häckningsplatser.

• Enligt 4 § artskyddsförordningen är det i fråga om vilda fåglar bland annat förbjudet att avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttnings-perioder samt att skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser.

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar

Almen skyddas i Länsstyrelsens åtgärdsprogram för skyddsvärda träd, där ingår bl.a.:

• Jätteträd med grövre stam än en meter i diameter på smalaste ställer under brösthöjd
• Mycket gamla träd
• Rödlistade arter , bl.a. alm

Det har tidigare framförts protester mot fällningen av almen, vilken påstås vara motiverad av tekniska skäl och att trädet skulle störa utsikten från det nya huset.
Vi ifrågasätter starkt dessa motiv och yrkar på en omarbetning av projektet för almens bevarande.

Läs hela yrkandet HÄR:

Till Lst, Familjebostäder, Ponf, ang almen