Trädplans YTTRANDE till TrV om Miljöbalken

Här finns Trädplan Göteborgs Yttrande över ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
Västlänken och Olskroken planskildhet (TRV 2015/ 24562)
Samrådshandling april 2015
Insänt till Trafikverket samt kännedomskopia till Mark och Miljödomstolen

Föreningen Trädplan Göteborg yrkar på
-att Västlänken stoppas och att man tillsätter en oberoende kommission för att utreda alternativen till Västlänken, av redovisade skäl i denna handling.

-att Olskroken planskildhet ges tillåtlighet, men inte binds till att nödvändiggöra Västlänken. Dessa bör betraktas som två separata projekt.

-att station Haga borttages, som utredningsmål ur projekt Västlänken och ev. alternativ. Hagastationen går inte att samhällsekonomiskt motivera, den har ingen trafiknytta och den är dessutom en stor miljökatastrof.

– att alla träd bevaras i Kungsparken, Hagaparken och Allén, samt vid Korsvägen och Näckrosdammen.

– att Mark- och Miljödomstolen gör en okulärbesiktning på plats.

– att staden inte får grävas upp ytterligare en gång för att komplettera till nödvändig fyrspårig järnväg – oavsett sträckning.

– att TrVs underlag håller för en allsidig prövning enligt miljöbalken, vilket även omfattar tillåtlighetsfrågan och andra alternativ till projektet.

Vi begär även om att få förlängd yttrandetid med en månad, dvs. till 10 juni, för att komplettera detta yttrandet.

Här finns hela det 19 sidor långa dokumentet, med påpekande om många olika miljöproblem som Västlänksbygget skulle orsaka:

Trädplans Yttrande Miljöbalken, till TrV, MMD, 2015-05-10