Förstörelsen av Olssons trädgård och Norra Guldheden har påbörjats.

Förberedelserna för bygget av 7-vånings punkthus för studenter i Olssons trädgård på Norra Guldheden har påbörjats trots överklaganden från de boende i området och avstyrkanden från Kulturnämnden in i sista instans. Berg har sprängts bort, tre friska gamla ekar har fällts, slakten på andra lövträd pågår. Den kvarvarande stora eken hotas såväl av sprängningarna som av bygget. Bygget kommer bokstavligen att sätta Punkt för hela den genomtänkta natur- och terränganpassade planeringen av Norra Guldheden, med höghusen högst upp på berget ut mot staden i norr och öster, de lägre trevåningshusen inkilade utan större ingrepp i de naturliga sluttningarna ner mot söder och väster, grupperade i en halvcirkel runt områdets hjärtpunkt, den unika Olssons trädgård.

 

Norra Guldheden byggdes på 1940-talet som Sveriges första grannskapsenhet och har genom sin genomtänkta estetiska och naturanpassade utformning klassats som riksintressant kulturmiljö. I sitt utlåtande om det planerade höghuset i Olssons trädgård under samrådsprocessen maj-juni 2014 skrev Länsstyrelsen: ”..förslaget strider mot flera grundprinciper hos platsen och innebär ett mycket stort ingrepp i riksintressets kärnområde med stor negativ påverkan på områdets kulturhistoriska värden..” Sedan dess har Länsstyrelsen vikt ner sig och godkänt bygget trots att detaljplanen är exakt densamma med den enda skillnaden att höghuset minskats ner från tio till sju våningar! 

Eva B Mannheimer

Boende på N Guldheden