ÖPPET BREV till DIG som är ledamot i kommunfullmäktige

Nedanstående brev har skickats personligen till samtliga ledamöter i KF, inför förslaget att anta detaljplanen för Västlänken: Många är omedvetna att detta är ett oåterkalleligt beslut. Detta är SISTA CHANSEN för våra politiker att stoppa eller pausa Västlänken. Därefter är det endast det juridiska systemet som kan avbryta det. Vi vädjar till dig som folkvald att vara insatt och ta kloka beslut för Göteborgs framtid.

ÖPPET BREV OM VÄSTLÄNKEN:

Du är en av 81 personer som valts att företräda göteborgarnas intressen i Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. Det är den högsta beslutande instansen i staden. Den 28 januari ska Du ta ställning till genomförandeavtal och detaljplaner för Västlänken.

Västlänken är en av de största och viktigaste kommunala frågor som diskuterats i Göteborgs moderna historia. Dess kostnad är budgeterad till hisnande 20 miljarder kr i 2009 års penningvärde. Flera delar av projektet är inte med i denna budget. Många experter och remissinstanser har ifrågasatt både kostnaden, resultatet och säkerheten om projektet genomförs. Riksrevisionsverket, Länsstyrelsen, Fastighetsverket, Räddningstjänsten, företagare, fastighetsägare med flera är kritiska.

Du står nu i färd att fatta ett beslut som utan tvekan innebär stora konsekvenser för Göteborgs framtid.

Om Västlänken byggs så kommer det att innebära en uppgrävd stad och kaos för alla, i minst nio år. Flera av stadens unika kultur- och naturmiljöer kommer att förstöras för alltid, vilket bryter mot flera föreskrifter i miljöbalken. Det blir oersättliga skador på riksintressen och på natur- och parkmiljöer.

Vi riskerar att få en negativ kostnadsutveckling som påverkar hela Göteborgs ekonomi. Skola, vård och omsorg, liksom förbättringar inom vår lokala trafik riskerar att drabbas. Allt detta till ingen nytta för Göteborg. Den totala samhällsnyttan är negativ – 0,47 enligt Trafikverkets beräkningar.

Hur ska Du som politiker ta ditt ansvar inför framtiden om Västlänken blir ett misslyckande? Hur ska Du då kunna förklara ditt beslut för kommande generationer som får betala de ökade kostnaderna och leva med den negativa miljöpåverkan?

Våga avbyta projekt Västlänken! Det skulle öppna upp för satsningar på en utbyggd och modern lokal kollektivtrafik, bättre gång- och cykelvägar, effektivare och miljövänligare biltrafik samt snabbare start av bostadsbyggandet. Parallellt med utvecklingen av lokaltrafiken bör alternativ till Västlänken utredas. Då ur ett helhetsperspektiv där såväl fjärr- som lokaltrafik beaktas (vilket missas idag). Du är nu en av de som tar beslutet för Göteborg. Det är din skyldighet som folkvald att sätta dig in i vad Västlänken betyder. Du måste ta ett eget beslut och ställa egna kritiska frågor.

All information om Västlänken finns att nå via nätet. Se även bilaga till brevet:

Korttfattad info om Västlänken

Du kan inte i efterhand säga att Du inte visste. Det är ditt ansvar att veta.

Vänliga hälsningar

Claes Westberg, F.d. Trafikdirektör Göteborg

Göran Värmby, F.d. Miljöchef i Göteborgs Stad

Leif Johansson, Byggnadsingenjör

Hans Sternlycke, Ordf. Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Carina Bulić, Samordnare Stoppa Västlänken Nu

Jan Sylvan, Samordnare Stoppa Västlänken Nu

Eva Smedberg, Ordf. Västsvenska Folkinitiativet

Caroline Thelning, Samordnare Västsvenska Folkinitiativet

Barbara Lindell, Ordf. Nätverket Trädplan Göteborg

Sten Jonsson, Arkitekt, Nätverket Trädplan Göteborg

Gunnar Anjou, Arkitekt SAR, Gårdagruppen

Kurt G Larsson, Västlänk 2021

Manne Österberg, Västlänk 2021

 

 

Kungörelse KF 28 jan 2016

Kungörelse KF 28 jan 2016

Länk till GT Debatt: Västlänken innebär kaos för alla

Länk till GT Debatt: Västlänken innebär kaos för alla

Varför ljuger Göteborgs Stad om träden?

Den som har minsta kunskap om Västlänken och Station Haga bör studsa när man ser nedanstående bild på Göteborgs Stads senaste reklam (på temat ”En pulsåder för det moderna Göteborg) som bl.a. stått i trakterna runt den tilltänkta station Haga under hösten.

”Det är träd i detta område som berörs av arbetet med Västlänken” står det att läsa under en karta med en röd cirkel runt korsningen Allén/Sprängkullsgatan. Cirkeln är i princip dragen runt refugen i korsningen och Haga Kyrkoplan är inte grönfärgad varför den uppfattas som bebyggt område.

Varför går då Göteborgs Stad ut med missvisande information? Vi ställde frågan till projektchefen för Västlänken i Göteborgs stad.
Läs nedan under bilderna och i länken om det förvånande svaret.
Den strida strömmen av information från Göteborgs Stad bör vi således hädanefter betrakta som en ”ungefärlig redovisning” av sakernas tillstånd, kanske bara till 10-15 procent med verkligheten överensstämmande.

/Barbara, Trädplan och Carina, Stoppa Västlänken Nu

Varför-ljuger-Göteborgs-Stad-om-träden-2016-01-04

Bild 1 - GS_om_träd Bild 2 -  trädpåverkan Haga Station

Varför ljuger Göteborgs Stad om träden?
Den som har minsta kunskap om Västlänken och Station Haga bör studsa när man ser nedanstående bild på Göteborgs Stads senaste reklam (på temat ”En pulsåder för det moderna Göteborg) som bl.a. stått i trakterna runt den tilltänkta station Haga under hösten.
”Det är träd i detta område som berörs av arbetet med Västlänken” står det att läsa under en karta med en röd cirkel runt korsningen Allén/Sprängkullsgatan. Cirkeln är i princip dragen runt refugen i korsningen och Haga Kyrkoplan är inte grönfärgad varför den uppfattas som bebyggt område.

Om man tittar i järnvägsplanens byggbeskrivning finner man detaljerad och lättförståelig information på karta om var schakt ska grävas och vilka ytor som tas i anspråk. Det är dockmöjligt att Göteborgs Stad inte har läst järnvägsplanen, så därför har vi också tittat plankartorna för tillfälligt markanspråk som kommunen har att godkänna.
Trädplan har tagit hjälp av en arkitekt med att på kartan från affischpelaren rita in dels schaktområdet, dels arbetsytor som anges i ovan angivna dokument. Skillnaden mellan Göteborgs Stads ”information” och plankartorna är alarmerande.

Det mörka kilformade området är schaktet, som alltså är mer än tre gånger så stort som den röda cirkeln. Den orange ytan anger arbetsyta som tas i bruk för uppställning av maskiner etc under byggtiden. Det är naturligtvis träd i hela detta område som ”påverkas”.
Som bilaga till plankartor för tillfälligt markanspråk finns en lista på åtgärder i varje delområde . Exempelvis avser delområde T4 02-90 själva schaktet som ska öppnas. Bara i detta område finns 75 träd som måste tas ner eller flyttas. Det är i detta område de flesta riktiga gamla träden finns. För respektive delområde anges bland annat hur många träd som ”påverkas” och som ”om möjligt bevaras, på plats eller genom flytt”. Totalt berörs 134 träd enbart av de tillfälliga markanspråken, enligt denna information.

Varför går då Göteborgs Stad ut med missvisande information? Vi ställde frågan till projektchefen för Västlänken i Göteborgs stad, på GP-chatten den 28 oktober.

Carina: ”Varför anges ett för litet område för där ”träd berörs” enligt era trekantiga affischpelare vid Haga? Den röda cirkeln som jag syftar på visar bara en liten del av det aktuella området.
Göteborgs Stad:
Hej Carina! Den röda cirkeln är en ungefärlig redovisning. När vi vet mer om vilka träd som berörs kommer vi att kunna ge mer exakt information.

”Ungefärlig” är i detta fall mindre än 1/8 av sanningen. Den strida strömmen av information från Göteborgs Stad bör vi således hädanefter betrakta som en ”ungefärlig redovisning” av sakernas tillstånd, kanske bara till 10-15 procent med verkligheten överensstämmande.

/Barbara, Trädplan och Carina, Stoppa Västlänken Nu

1/ Järnvägsplanen, Byggbeskrivning, Etappkarta 1 och 3; figur 1.16 och 1.20
2/ Plankarta – Tillfälligt markanspråk km 458-500 – 459-000 och 459-000-459-500
3/ Trafikverket, Järnvägsplanen _vastlanken_bilaga_2_plankarta_tillfallig_nyttjanderatt