Anmälan till Länsstyrelsen om inledande arbeten på Västlänken, Kompletterande yttrande

Trafikverket har för avsikt att utföra stora inledande arbeten i bygget av Västlänken trots att miljöprövning av projektet inte gjorts. Trädplan har tillsammans med Stoppa Västlänken nu, Nej till Västlänken samt Järnvägsfrämjandet anmält detta till Länsstyrelsen, då vi inte anser att dessa arbeten följer de regleringar som finns. Så omfattande arbeten kräver bl.a. en miljökonsekvensbedömning, vilket inte gjorts. Vi vill att Länsstyrelsen prövar om dessa inledande arbeten får utföras nu, då de ingår i projektet Västlänken som ännu inte varken sökt eller fått tillstånd enligt miljöbalken.

Trafikverket provlyfter träd i Allén 27 oktober 2015 som en del i förberedelserna för Västlänken.

Trafikverket provlyfter träd i Allén 27 oktober 2015 som en del i förberedelserna för Västlänken.

De inledande arbetena det här är fråga om utgörs av kostnader på flera hundra miljoner kronor och kommer att pågå under loppet av tre år. De är av ingripande art med störningar kopplade till trafikomläggningar av såväl bil som kollektivtrafik, omfattande ledningsomläggningar, schaktning i förorenad mark, bortledande av grundvatten, störningar genom buller och vibrationer m m. Trafikverket nämner även andra åtgärder som bergförstärkningar och rivning av fastigheter som delar av inledande arbeten. Det råder därmed inga tveksamheter om att de inledande arbetena når upp till och skall klassificeras som ”arbeten av större omfattning”.

Trafikverket provlyfter träd i Allén 27 oktober 2015 som en del i förberedelserna för Västlänken.

Trafikverket provlyfter träd i Allén 27 oktober 2015 som en del i förberedelserna för Västlänken.

Av miljöbalkens förarbeten (Prop. 1997/98:45, del 2, sid. 132) framgår att: ”Arbeten av större omfattning i anslutning till vattenverksamheten får inte påbörjas innan tillstånd har meddelats. Vi klagande har ännu inte fått tillgång till Trafikverkets ansökan enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för objekt Västlänken, då denna ansökan är försenad. Det är därför inte möjligt för oss att bedöma om några av de inledande arbetena ingår i ansökan.

I det aktuella ärendet finns ingen beslutad järnvägsplan, ingen lagakraftvunnen detaljplan eller ens en ansökan enligt 9 och 11 kap. miljöbalken. Regeringens beslut att tillstyrka tillåtlighet enligt 17 kap. miljöbalken kommer att prövas i det senare ärendet då beslutet vilar på oriktig grund. Det finns således inga lagakraftvunna beslut.

Mark- och miljödomstol som prövningsmyndighet i vattenmål har att bedöma omfattningen av ”arbeten av större omfattning” utifrån rådande rättspraxis. Trafikverkets uppfattning att verksamhetsutövaren själv skall avgöra om dessa arbeten är av den omfattning att det når upp till definitionen av ”arbeten av större omfattning” är felaktig.

Arkeologiska utgrävningar görs i Allén som en förberedelse för Västlänken. 27 oktober 2015.

Arkeologiska utgrävningar görs i Allén som en förberedelse för Västlänken, 27 oktober 2015.

Rättsordningen att verksamhetsutövaren skall avgöra omfattningen av prövningen strider mot principen att det är den prövande myndigheten som har att avgöra prövningens omfattning. Det innebär att Trafikverket föregriper den prövning som åvilar mark- och miljödomstol. Det medför att Trafikverket låser upp domstolens handlingsfrihet vad gäller utformningen av den ansökta verksamheten utan att domstolen har haft möjlighet att bedöma lämpligheten av de inledande åtgärderna eller vilka försiktighetsmått som kan komma att behövas vid deras genomförande.

Här finns hela anmälan samt remissyttranden:

anmälan LST, Remissyttrande, TRV o Miljöförvaltningen,ärende 535-39448-15 (1)

Här är vårt kompletterande yttrande som svar på ovanstående remissyttrande
Inledande arbeten kompl yttrande 2016-02-04

Här är vårt tidigare inlägg på hemsidan med vårt yttrande:
http://www.tradplangoteborg.se/yrkande-att-avbryta-inledande-arbeten-pa-vastlanken/