Ädellövskog akut hotad av olaglig avverkning

På Hisingen, vid Arendal planerar man för en olaglig avverkning av en gammal ädellövskog på Ardalsberget. Mark- och Miljödomstolen har inte beviljat tillstånd för avverkning på denna del av Ardalsberget i en omtvistad bergtäktsdom för ett par år sedan och Skogsstyrelsen har uttryckt att den skyddsvärda skogen ska bevaras.

Fastighetskontoret planerar att kalhugga dessa fantastiska bokar i ädellövskogen med ursprung på 1800-talet. Foto: Chris Ceder

Fastighetskontoret planerar att kalhugga dessa fantastiska bokar i ädellövskogen med ursprung på 1800-talet. Foto: Chris Ceder

Vi avslöjar nu graverande uppgifter som innebär ett akut hot mot en av stadens få ädellövskogar, bestående av ett femtiotal bokar och ett hundratal ekar som sedan 1800-talet vuxit sig stora och vackra men nu riskerar att fällas vilken dag som helst, tillsammans med flera mycket höga och för Sverige unika tallar, som planterades in vid det förra sekelskiftet.

I skogen på Ardalsberget sitter det snitslar med texten ”Södra slutavverkning”. Fastighetskontoret Göteborgs Stad har avverkningsanmält skogen i täktområdet, men snitslarna sitter ett hundratal meter utanför det område som Fastighetskontoret ritat in på den avverkningskarta man lämnat in. Området är rödmarkerat på fastighetskontorets karta (”snitslat område utanför beviljad bergtäkt”).

Än värre, ädellövskogen (rödmarkerat på kartan) ligger utanför det beviljade täktområdet (grönmarkerat) – men trots det har den ritats in för avverkning (inom det vitstreckade området som Fastighetskontoret markerat).

Avverkningskarta. Illustrationer: Chris Ceder. Bakgrundskarta: Göteborgs Stad Fastighetskontoret.

Avverkningskarta. Illustrationer: Chris Ceder. Bakgrundskarta: Göteborgs Stad Fastighetskontoret.

Från Fastighetskontorets håll försäkrar man att ingen avverkning kommer ske utanför täktområdet. Detta är bestämt helt fel och dessutom är den planerade avverkningen olaglig:

Efter Mark- och Miljödomstolens dom om Swerocks täkt på Ardalsberget var Kia Andreasson (MP) och andra politiker lättade över att åtminstone delar av berget hade räddats, en dom som nu Fastighetskontoret egenmäktigt river upp om de genomför sin planerade avverkning.

Skogsstyrelsen anger att ädellövskogen på Ardalsberget kommer bevaras orörd då den har väsentliga naturvärden, som på 10 års sikt kommer vara höga (mkb Swerock Bergtäkt Arendal, sid 53 2010).

Dessutom får ett grönområde inte avverkas utan vidare, särskilt inte om det är skyddsvärt, utan hänsyn måste tas till olika lagar som Miljöbalken och Plan- och bygglagen.

Ett exploateringsstopp hade beslutats för Ardalsberget vid valet 2010 – ett krav från Miljöpartiet för att möjliggöra en rödgrön majoritet – men ett hot om skadeståndskrav från Swerock på hundratals miljoner kronor fick den rödgröna maktalliansen att vika sig.

Fastighetskontoret tycks ha tagit lagen i egna händer – och inte för första gången på berget som varit skådeplats för diverse kommunala skandaler.

Denna avverkning kan ske vilken dag som helst och vi i Nätverket Trädplan Göteborg kräver att denna unika lövskog bevaras, samt att den planerade avverkningen genast stoppas, utreds och åtgärdas för att stämma överens med lagakraftvunna beslut.

Denna artikel publicerades 14 mars 2016 på http://goteborg21.se/2016/03/14/adellovskog-akut-hotad-av-olaglig-avverkning/