Trädplans synpunkter på Trafikverkets Granskningsutlåtande

Föreningen Trädplan yrkar på att järnvägsplanen bordlägges i avvaktan på att en oberoende kommission utreder alternativ till Västlänken som ej ger påtaglig skada på Göteborgs kultur- och naturmiljö. Vi ser miljöpåverkan samt massavverkningen av värdefulla träd som en oersättlig skada för staden och dess invånare. Detta bryter mot flera föreskrifter i bl.a. Miljöbalken.IMG_1403 -2

Av granskningsutlåtandet 2015-06-26 framgår att Trafikverket inte tagit intryck av de tusentals välgrundade synpunkter som lämnats under samrådet.
Trädplan har i sitt tidigare yttrande påpekat de stora miljökonsekvenser som kommer att ske vid ett byggandet av Västlänken i sin nuvarande utformning. Vi anser inte att vi fått tillräckliga svar i granskningsrapporten.

I Länsstyrelsensbägge yttrande från våren 2015 samt 2015-08-26 framgår tydligt att Västlänken innebär påtaglig skada på Riksintresset för kultur- och naturmiljön vid ett genomförande av järnvägsplanen. Detta stämmer överrens med våra synpunkter och bryter mot villkoren i tillåtligheten från regeringen.

Vår slutsats är att ompröva nu!
Tillsätt en oberoende granskningskommission som utreder alla aspekter av de bästa alternativen. Eftersom de har kortare byggtid och begränsade konflikter med allmänhet, natur- och kulturmiljö kommer inte några större förseningar ske av Västsvenska paket och dessutom sparas många miljarder som annars försvinner i leran.

Läs hela vårt yttrande här:

Trädplan synpunkter granskningsutlåtande, okt 2015