Rädda skyddsvärda träd i Göteborg

”Gamla träd är en bristvara i dagens landskap och bör betraktas som omistliga oavsett var de än påträffas. Förutom att de ofta har höga kulturhistoriska värden så finns det ett stort antal hotade växter och djur som är beroende av dem. Bevarandet av gamla träd anses därför i många avseenden som nyckeln till bevarandet av denna mångfald.” ”Gamla träd har en fantastisk förmåga att överleva. Samtidigt måste de behandlas med försiktighet om de ska leva så länge som möjligt” skriver Länsstyrelsen
Enligt bestämmelserna i Miljöbalken så kan ett särpräglat naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt förklaras som naturminne av Länsstyrelsen eller kommunen. Tyvärr verkar detta inte gälla Göteborg. Här finns endast ett träd förklarat som naturminne av Lst, det är den 900-åriga linden på Torslanda Kyrkogård. Trädplan Göteborg anser att det är NU är dags att naturminnesförklara ytterligare ett antal träd i vår stad.

kastanj Hagakyrkan

Det finns ett flertal som passar in på riktlinjerna, bla den stora almen och kastanjerna bakom Hagakyrkan. Samt flera andra träd i bl.a. Kungsparken och vid Näckrosdammen – samtliga hotade av byggplaner.

Träd som anses särskilt skyddsvärda är:
• Jätteträd (träd grövre än en meter i diameter på smalaste stället under brösthöjd)
• Mycket gamla träd (ek, bok, tall, gran äldre än 200 år, övriga trädslag äldre än 140 år)
• Grova hålträd (träd grövre än 40 centimeter som har en väl utvecklad hålighet i stammen)

Många undrar om inte de stora träden i t.ex. Kungsparken och Hagaparken kan fridlysas.
Vi har skrivit om detta tidigare, men det tål att upprepas nu när alltfler av våra gamla stadsträd är hotade.
Generellt sett så fridlyses inte träd i Sverige. Det är bara vissa speciella gamla träd som kan förklaras som naturminnen – och då är de skyddade. Den inventering som Länsstyrelsen gör under projektet ”Skyddsvärda träd” innebär tyvärr inte att träden är helt skyddade, utan bara att ett åtgärdsprogram kan tas fram. Träden kan fortfarande fällas av olika anledningar. Lst inventerar inte heller sk skyddsvärda träd i tätort eller på privat tomtmark – vilket betyder att träden i Göteborg inte är inventerade av Länsstyrelsen. Park och Natur har gjort inventeringar på många träd i staden, men inte på alla – och det finns ingen samlad handling, t.ex. en offentlig karta på detta. Inför planering av Västlänken har träden i Kungsparken och Hagaparken samt på andra drabbade platser inventerats, men det är inte offentlig handling. Och inventeringen är inte gjord med syfte att låta träden stå kvar.
Därför är det väldigt viktigt att vi alla hjälps åt att uppmärksamma träden, samt att rapportera de stadsträd vi anser är skyddsvärda till Trädportalen som drivs av artdatabanken, och till Skogssveriges trädregistrering. (länkar finns nedan) Även privatpersoner är välkomna att bidra med information om nya träd eller uppgifter om redan registrerade träd. Tyvärr innebär inte en registrering att trädet är fridlyst, men ju mer vi påverkar och påminner om våra stadsträds värde, desto större chans har de att bevaras för framtiden.

Under 2014 drev ” Hållbar Utveckling Väst ” ett speciellt projekt om Skyddsvärda träd i många kommuner i Västra Götaland, dock inte i Göteborg – och man kan undra varför….
“Syftet med projektet är att sprida kunskap/information om grova träds värde och behov av skydd och skötsel.
…Sverige har ett internationellt ansvar för grova lövträd.
Gamla lövträd är mycket viktiga för att bevara den biologiska mångfalden då de hyser en stor mängd sällsynta arter.
Mer än 400 hotade arter är knutna till gamla träd”

Vi undrar därför hur Göteborgs Stad så lättvindigt kan fatta beslut om att avverka skyddsvärda träd på så många platser i staden. Hur kan plötsligt trädens värde ha förändrats så radikalt? Hur kan bostadshus planeras i parker som vårdats i hundar år? Hur kan ett konstruerat riksintresse kallat Västlänken ge tillstånd att fälla flera hundra träd, varav många skulle kunna klassas som naturminnen? Det är endast några av de yngre träden som kommer att flyttas.
De gamla kastanjerna bakom Hagakyrkan får vi aldrig igen! Inte heller Kärleksalmen, som behöver fem personers armar för att nå runt. Vi behöver hjälpas åt nu med att skydda dessa träd. Träden behöver våra armar för att överleva.

Länkar:
Länkar:
Trädportalen: http://www.tradportalen.se/
SkogsSveriges Trädregistrering: http://www.skogssverige.se/tradkuriosa
Länsstyrelsen, skyddsvärda träd: http://korturl.com/Lst_skyddsvarda_trad
Hållbar Utveckling i Väst: http://hallbarutvecklingvast.se/skyddsvardatrad
Trädvårdsplan för Naturminnen, Västra Götaland: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2011/2011-09.pdf
”Tusenåriga Linden” i Torslanda: http://www.hisingenftw.se/blogg/hisingens-mest-intressanta-trad/