Överklagan mot dispens i artskyddsförordningen – begäran om omedelbar inhibition av trädlyft

Föreningen Trädplan Göteborg överklagar Länsstyrelsen beslut om Dispens för ingrepp i allén. Vi anser att de trädlyft och rotkarteringar som planeras bryter mot artskyddsförordningen.
Länsstyrelsens beslut ger bland annat dispens för att kunna skada och döda fridlysta djur och växter särskilt skyddade i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet. Föreningen Trädplan yrkar på att Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut om dispens på dessa åtgärder i samband med byggande av Västlänkens inledande arbeten.25 okt 2015 - 3

Yrkande:
1. Föreningen Trädplan Göteborg yrkar på att Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut om dispens i artskyddsförordningen i ärende/diarienr 521-28623-2015

2. Vi begär även ett separat beslut om OMGÅENDE INHIBITION innan ärendet har behandlats, då det är mycket brådskande: de större arbetena startar redan den 27 oktober.