Överklagande exploatering vid Härlanda Tjärn

Överklagande av Detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön.

Föreningen Trädplan yrkar följande:

 1. att planen avslås i sin nuvarande form
 2. att gränsen för Riksintresset för friluftslivet i Delsjöområdet respekteras, så att dess värde som skydd för hela Delsjöområdet inte upphävs. Den del av planområdet som ligger innanför friluftsreservatets gräns skall utgå.
 3. att nuvarande naturskyddsområdet utökas för att skydda Härlanda Tjärns-området från framtida exploatering enligt Länsstyrelsens förslag 2007
 4. att Länsstyrelsens ursprungliga förslag 0519/07 tas upp igen och uppdateras till att även omfatta de ”grönkilar” som idag finns mellan Smörslottsgatan och Robertshöjdsgatan.

 1. att naturmiljön utanför naturskyddsområdet inklusive befintliga grönkilar bevaras
 1. att områden med högt naturvärde klassas som naturskyddsområde enligt miljöbalken, dvs även de som nu ligger utanför nuvarande naturskyddsområde
 1. att EUs habitatdirektiv följs, särskilt vad gäller skydd av ”blandädellövskog” och
  ”blandädellövsträd i brant sluttning”
 2. att de grova träd som är på allmän plats (park eller natur) skyddas genom särskild skyddsbestämmelse
 3. att kännbara viten utdöms i de fall träd skadas
 4. att artskyddsförordningen gäller och inga undantag görs
 5. att fortsatt fragmentisering av grönområden undviks, och att Göteborgs Grönplan samt nya Trädpolicy följs
 6. att fladdermössen fredas och gällande svenska och internationella förordningar följs
 1. att det upprättas en korrekt miljökonsekvensbeskrivning då verksamheten kommer medföra betydande miljöpåverkan
 2. att samråd i korrekt form sker med en vidare krets, då verksamheten kommer medföra betydande miljöpåverkan
 1. att förutsedd miljöpåverkan under anläggnings- och driftsfas redovisas, inkluderat beskrivning av utsläpp till luft och vatten, buller, avfallshantering, lukt, transporter, energianvändning eller annan relevant miljöpåverkan som verksamheten förutses medföra
 1. att det tydligare beskriv vilken påverkan detaljplanen har på människors hälsa och miljö
 1. att det tydligt redogörs vilka miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken den planerade verksamheten kan komma att påverka, till exempel vatten- och luftkvalitet.
 1. att det tydligt redovisas vilka nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmål som kan beröras av den planerade verksamheten.
 1. att andra alternativa lokaliseringar för nya bostadsområden och skola – som inte inkräktar på skyddsvärd tätortsnära natur i Naturreservat – ses över
 1. att kommunen tar större ansvar för kommande generationer genom att bevara och förstärka den skyddsvärda tätortsnära naturen, särskilt i Delsjö-området.
 2. att exploateringsplaner tar hänsyn till nationella och lokala riktlinjer, såsom miljökvalitetsmål, Göteborgs Grönplan, Miljöbalken, de nationella och regionala miljömålen. etc.
 3. att framtida ny bebyggelse planeras i samklang med boende och med stor respekt för den stadsnära naturen, dess ekosystemtjänster och betydelse för människor välmående.

Här kan du läsa hela överklagandet
Trädplan – ÖK, Robertshöjd-Smörslottsgatan, 2018-06-29

Du om vill skicka in överklagande själv, kan skriva att du ansluter till vår överklagan. Sista dag är idag den 29 juni 2018, och du måste ha yttrat dig i samrådsprocessen för att nu ha rätt att överklaga.

Skicka till Till Mark- och Miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt Via Stadsledningskontoret
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se

Skriv:
Överklagande av Detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön.Diarienummer SBKBN1429/15

Härmed ansluter jag mig till Föreningen Trädplans Överklagande

Namn, adress och personnumer