Träd bör inte fällas innan Järnvägsplanen vunnit laga kraft

Trafikverket avser nu att fälla träd på flera olika platser i Göteborg, inför Västlänken. Närmast på tur står lindallén i Rosenlund, som är biotopskyddad.

TrV hävdar att de har nödvändiga tillstånd då Järnvägsplanen vunnit laga kraft. Detta är dock inte juridiskt korrekt, då planen är överklagad.
Trädplan anser att fällningar utan färdiga tillstånd och domar, strider mot EU-direktivet.

Vi begär också, med nedanstående mail till berörda tjänstemän på TrV och Göteborgs Stad att få ta del av de handlingar som Trv anser ligger till grund för att genomföra dessa irreversibla ingrepp i vår viktiga gröna miljö.

”Hej

Med anledning av att Trafikverket och dess underentreprenörer nu planerar påbörja åtgärder i form av fällande av träd mm på flera platser i Göteborg, vill vi påpeka följande samt få svar på nedanstående frågor.
Vi har noterat att informationen på Göteborgs stads hemsida om fällning vid Rosenlund har ändrats, utan notering om att det är en uppdatering. Från att tidigare ha stått att alla nödvändiga tillstånd finns, står det nu att Järnvägsplanen vunnit laga kraft.


Trafikverket och andra berörda myndigheter hänvisar alltså nu till att det finns tillstånd till dessa åtgärder i och med att det ”finns fastställd järnvägsplan”.

Föreningen Trädplan vill klargöra att järnvägsplanen är överklagad till Högsta Förvaltningsdomstolen, och att det även begärts inhibition. Det har inte kommit några svar från HFD ännu, vilket innebär att järnvägsplanen ännu inte har vunnit laga kraft. Det föreligger därför såvitt vi kan finna ingen juridisk rätt för Trafikverket att vidtaga de aktuella åtgärderna.
Miljötillstånd är inte heller meddelat ännu.

Att nu påbörja oåterkalleliga åtgärder såsom fällning av stora träd på olika håll i staden, innebär en även konflikt med EU-direktivet, så länge inte de juridiska processerna är klara.

Även med en helt laga kraftvunnen Järnvägsplan, krävs tillstånd från markägare samt dispens från länsstyrelsen för påverkan på bl.a. skyddsvärda biotoper.

Vi vill därför ta del av Göteborgs Kommuns beslut samt Länsstyrelsen dispens att ge Trafikverket tillåtelse att fälla de aktuella träden i Rosenlund, vid Medicinareberget, i Bergsslagsparken, Kunsgparken, Haga Kyrkoplan samt övriga träd som planeras fällas den närmaste tiden. Vi utgår från att dessa beslut är skriftliga och korrekt diarieförda.

För det fall Trafikverket vidhåller att de har rätt att vidtaga de aktuella åtgärderna så  uppmanar vi Trafikverket att, via mail, redovisa på vilken rättslig grund de stödjer sig, när de nu vill påbörjar de nyss nämnda åtgärderna.”

 

HÄR är länk om vårt tidigare inlägg om hotet mot lindallén i Rosenlund