Hotad trädallé får inte sågas ner. Mark- och Miljödomstolen stoppar Länsstyrelsens beslut!

Länsstyrelsens, Västra Götaland, dispens avslogs av Mark-och Miljödomstolen!

Allén med de åtta biotopskyddade oxlarna på Karl Johansgatan i Majorna får inte sågas ner och ärendet skickas tillbaka till Göteborgs stad och Fastighetskontoret. Mark- och miljödomstolen godkänner inte att planen undantas från biotopsskyddet. Länsstyrelsen i Västra Götaland får bakläxa.

Länk till MMD-dom gällande Karl Johansgatans trädallé

Detta ärende som påminner om andra nu pågående projekt i Göteborg; Kastanjeallén vid Opaltorget, Lindalléerna i Flatås, Rosenlund m.fl. Kan detta bli det utslag som behövs för att våra hotade alléer ska kunna få det viktiga skydd de behöver? Och för att Länsstyrelsen inte kan fortsätta att urholka biotopskyddet för de mycket hotade alléerna i Göteborg?

”I ett tidigare beslut från länsstyrelsen gavs kommunen tillstånd att såga ner oxlarna. Enligt länsstyrelsen står träden så pass nära befintliga byggnader att det är befogat att göra ett undantag från det så kallade biotopsskyddet.

Men i en dom från Mark- och miljödomstolen görs en annan bedömning än länsstyrelsens.

– Naturvårdsverket som överklagade länsstyrelsens beslut ansåg att träden inte stod så pass nära de befintliga husen att det skulle hota dessa och att det i så fall skulle vara motiverat att ta ner träden. Mark- och miljödomstolen håller med Naturvårdsverket och det betyder att de åtta träden ingår i en allé som omfattas av biotoppsskyddet, säger Joen Morales, tekniskt råd vid Mark- och Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.”

Artikel i GP: Hotad trädallé får inte sågas ner

 

Länk till Naturvårdsverkets beskrivning och vägledning för biotopen Allé                  Bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.