Nu fälls snart lindallé i Rosenlund!


Planerad fällning av lindallé i Rosenlund

NU FÄLLS snart de första TRÄDEN runt Haga, pga VÄSTLÄNKEN. Trots att inte miljödomen är klar, och att vi överklagat både järnsvägsplan och detaljplaner. De juridiska processerna kommer att pågå minst något år till
.

Trafikverket och Göteborgs Stad har meddelat att de under vecka två, kommer att fälla sju lindar vid Rosenlundsplatsen. De påstår att alla tillstånd finns trots att ingen kan hitta dem eller lämna ut dem.

mde

 ”Att ta ner de sju lindarna ingår i Trafikverketsförberedande arbeten inför bygget av Västlänkens station Haga och nödvändiga tillstånd har Trafikverket fått av länsstyrelsen och Göteborgs Stad.”
Här är länk med lite mer information:
Göteborgs stads info om fällning vid Rosenlund

Föreningen Trädplan Göteborg har försökt att få ut de handlingar som åberopas – men inte lyckats. Varken på Stadsbyggnadskontoret, Trafikverket, Länsstyrelsen eller Park- och Natur kunde de ge oss besked om det fanns marklov eller dispens eller hitta de beslut som tagits i ärendet. Enligt lag måste ansvariga tjänstemän vara insatta i de beslut de ansvarar för, samt lämna ut åberopade handlingar.
Vi har därför tillskrivit ansvariga myndigheter. Nedan finns vårt brev:

”Härmed begär vi ut de handlingar som rör kommunens beslut om marklov för att fälla träden vid Rosenlundplatsen i Göteborg.
Vi har under dagen (2018-01-04) varit i kontakt med olika tjänstemän,
på Stadsbyggnadskontoret, Trafikverket och Park- och Natur, Länsstyrelsen, samt med ordföranden i Park- och Naturnämnden. Ingen har kunnat svara helt på vilka tillstånd som krävs och/eller har getts.

De träd som nu är hotade av avverkning är en allé, och står tillräckligt långt ifrån fastigheterna på andra sidan gatan, för att omfattas av skydd. Därför vill vi gärna se både marklov och dispens från Länsstyrelsen. 
Tills att dessa handlingar är klara och offentliga, samt skickats till oss, begär vi inhibition på alla arbeten som rör dessa träd.

Vi vill också understryka att tillstånden för Västlänken fortfarande inte är klara. Att fälla fullt friska uppvuxna, gamla lindar, de enda träden som är kvar på denna plats – några veckor innan miljödomen kommer, är oansvarigt och rättsvidrigt. Dessa träd går inte att
ersätta. Vi har svårt att tro att Trafikverket kommer köpa in lika stora träd med samma ålder, som ersättning, och att Park- och Naturförvaltningen sen klarar av att få dem att överleva.”

UPPDATERING 8 januari 2018
Information från miljöansvarig på Trv

”Vi kommer enligt plan att påbörja arbeten öster och norr om rondellen imorgon. Produktionsplanen säger att det jobbet kommer att ta 3 veckor.

Efter att vi är klara med arbetena öster och norr om rondellen kommer vi att påbörja arbeten väster om rondellen. Då kommer vi att påverka träden. Tidpunkt för när träd behöver tas ned är i dagsläget inte klart men kommer enligt produktionstidplanen att ske i slutet av januari/början av februari.”

UPPDATERING 15 jan 2018

Nya formuleringar i texten på Gbg stads portal. 

”Att ta ner de sju lindarna ingår i Trafikverkets förberedande arbeten inför bygget av Västlänkens station Haga och nödvändiga tillstånd har Trafikverket för att att fälla träden i och med att järnvägsplanen vunnit laga kraft.”

Tidigare, innan Trädplan ifrågasatt tillstånden, stod det;

””Att ta ner de sju lindarna ingår i Trafikverketsförberedande arbeten inför bygget av Västlänkens station Haga och nödvändiga tillstånd har Trafikverket fått av länsstyrelsen och Göteborgs Stad.”

Tidigare stod det att v 2 skulle tre av lindarna fällas och nu har man ändrat till;

”Tidpunkt för när träd behöver tas ned är i dagsläget inte klart men kommer enligt produktionstidplanen att ske i slutet av januari/början av februari.”