Vi kommer avslöja hur ni sköter er, politiker!

Trädplan Göteborg skriver tillsammans med 22 organisationer:
Väljarna har rätt att veta – vi lovar att granska miljöpolitiken. Vi i klimatrörelsen lovar att fortsätta vara en blåslampa för att skärpa klimatpolitiken!

Debattartikel, Aftonbladet 2018-01-01

Den 1 jan 2018 trädde den nya klimatlagen i kraft. Vi applåderar det konstruktiva engagemang som visats av de sju riksdagspartier av åtta som tillsammans mejslat fram det nya klimatpolitiska ramverket.

Den politiska samarbetskulturen i Sverige på klimatområdet är en inspirationskälla, både inom EU och globalt.

Vi från klimatrörelsens sida välkomnar det klimatpolitiska ramverket som, utöver klimatlagen, omfattar de nya klimatmålen och det klimatpolitiska rådet som ska granska klimatpolitiken. Nu när kompassen är inställd mot en hållbar framtid med noll nettoutsläpp år 2045 ser vi fram emot att ramverket ska fyllas med höga ambitioner och konkreta förslag på åtgärder.

Att Sverige nu har ett långsiktigt klimatmål betyder inte att politiken kan slå sig till ro. Ambitionen behöver skruvas upp rejält för att vara i linje med Parisavtalets åtagande att hålla temperaturökningen väl under 2 grader med sikte på högst 1,5 grader. Sverige bidrar till omfattande klimatpåverkan som måste åtgärdas, bland annat från transporter och genom konsumtion.

Vi hoppas att de gemensamma krafttagen nu kommer fortsätta, även under valåret. Det behövs, då det klimatpolitiska ramverket ska genomsyra all övrig politik och lagstiftning, precis som det finanspolitiska ramverket har gjort sedan det infördes. Alla centrala politiska beslut bör genomgå en klimatkonsekvensbedömning så att de inte motverkar klimatmålen.

Den nya klimatlagen slår fast att klimatpolitiken ska utgå ifrån de nya klimatmålen. Den föreskriver också att varje ny regering ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan för mandatperioden. Andra centrala delar är att regeringen ska sätta mål som behövs för att nå de utsläppsmål som riksdagen har fastställt samt skapa förutsättningar för att klimatpolitiska och budgetpolitiska mål samverkar med varandra.

Det nytillsatta klimatpolitiska rådet ska utvärdera hur förenlig regeringens samlade politik är med klimatmålen. Vi ser fram emot att rådets arbete ska sporra alla riksdagspartier att höja sina ambitioner.

2018 är också ett viktigt år ur ett internationellt perspektiv, då världens länder tillsammans ska växla upp sina klimatambitioner för att böja den globala utsläppskurvan. Sverige är redan ledande när det gäller våra egna utsläppsmål, våra klimatlösningar och våra åtaganden för klimatfinansiering.

Vi har därmed också ett ansvar att fortsätta att trycka på i EU som under året bör skruva upp sitt bidrag till Parisavtalet, både när det gäller utsläppsmål och klimatfinansiering.

Det svenska valet utgör ett ypperligt tillfälle att delta i denna kollektiva ambitionshöjning och befästa vår ledande position.

Som väljare vill vi få inblick i de olika alternativen redan före valet. Alla riksdagspartier behöver därför i god tid före september redovisa sina klimatpolitiska handlingsplaner. Först då kan vi värdera klimatpolitiken och bedöma huruvida respektive partis handlingsplan motsvarar målsättningen i Parisavtalet.

Om vår generation inte tar klimatutmaningen på allvar genom skarpare klimatpolitik kommer vi att vältra över klimateffekterna på våra barn och barnbarn. Det kan vi inte acceptera.

Vi i klimatrörelsen lovar att fortsätta vara en blåslampa för att skärpa klimatpolitiken. Därför avlägger vi härmed vårt gemensamma nyårslöfte i tre delar:

  1. Vi kommer att kontakta alla riksdagspartier för att få se deras klimatpolitiska handlingsplaner.

  2. Vi kommer att bedöma huruvida dessa planer uppfyller de svenska klimatmålen som riksdagen antagit samt Parisavtalets åtaganden.

  3. Vi kommer att kommunicera dessa resultat till allmänheten så att väljarna kan ta informerade val i september.

 Vi uppmanar härmed alla riksdagspartier att avge sitt nyårslöfte för klimatet: Redovisa era klimatpolitiska handlingsplaner och visa hur ni uppfyller kraven i Parisavtalet!

Ahmed Al-Qassam, ordförande, PUSH Sverige
Alexandra Davidsson,
generalsekreterare, Medveten Konsumtion
Andrea Söderblom-Tay,
ordförande, Jordens Vänner
Barbara Lindell,
ordförande, Föreningen Trädplan Göteborg
Frida Berry Eklund,
talesperson, Föräldravrålet
Frode Pleym,
Sverigechef för Greenpeace
Georg Andrén,
generalsekreterare, Diakonia
Gunnela Ståhle,
ordförande, Vi Konsumenter
Håkan Wirtén,
generalsekreterare, WWF
Itza Orozco,
ordförande, Latinamerikagrupperna
Jan Bertoft,
generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
Johan Ahlgren,
ordförande, Protect Our Winters i Sverige
Karin Lexén,
generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Karin Sundby,
ordförande, Föreningen Klimatriksdagen
Louise Lindfors,
generalsekreterare, Afrikagrupperna
Mattias Goldmann,
vd, Fores
Oleg Izyumenko,
vd, Wake-Up Call
Patrik Franke,
regissör, Scenkonstgruppen
Pia Björstrand,
talesperson, Klimataktion
Robin Zachari,
kanslichef på Skiftet
Sophia Ersson,
projektledare, Stormvarning
Titti Knutsson,
ordförande, Klimatfolket i Östergötland