TRÄD SKULLE BEVARAS, ALLA FÄLLDES!

Chockade boende i Ängås och trafikanter utmed Näsetvägen ställdes igår fm inför fullbordat faktum. På bara ett par timmar hade hela den vackra skogdungen med bl.a. stora och värdefulla sälgar, björkar, tallar och granar fällts till marken.

 

Detaljplanen beskriver bostäder med särskild service och de ska alltså gränsa till den hårt trafikerade Näsetvägen, utan skyddande träd. I stället ska ett bullerplank byggas på sikt.
Trädplan har varit i kontakt med ansvariga på Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret medan Lokalförvaltningen, som ansvarar för byggnationen och trädskövlingen, inte har gått att nå varken igår eller idag.

Vi har ställt dessa frågor via mail idag och kommer att återkomma med de svar vi får.

1. Varför fälldes samtliga träd när det i planen står att
Byggnadens utformning och läge har i möjligaste utsträckning anpassats för att så många träd som möjligt sparats“?

Det hade, som vi kan bedöma, enkelt kunnat sparas ett flertal stora träd utan att behöva inkräkta på byggstarten. Detta framgår också av planritningen (se bildspelet). De flesta av de fällda träden växte på den del av planområdet som inte ska bebyggas utan är markerad i grönt med ett större antal träd! Vilken kolossal och fullständigt onödig förstörelse av de befintliga och betydande naturvärden som redan fanns på platsen – och som man dessutom lovat att bevara i största möjliga mån.

2. Hur har de närmaste boende informerats om fällningen?
Vad Trädplan erfar har ingen information alls på platsen, varken inför eller under trädfällningen, lämnats.

3. Vid kontakten med FK igår nämndes att bygglovet ännu inte är klart, varför väljer man då att fälla träden redan nu. Vi har senare fått information om att bygglovet var klart 26 januari 2018, men också att det avvek från planen för området, betr. bullernivåer. Och varken i ansökan eller i bygglovet nämns ett enda ord om träden eller att man skulle försöka spara så många som möjligt.

Inte ett enda träd står idag kvar! Ett sterilt kalhygge utmed den hårt trafikerade Näsetvägen! Är det verkligen en sådan miljö belastad med luftföroreningar vi vill att våra mest vårdberoende medborgare ska leva i? Nu när inga luftrenande stora träd längre kan filtrera bort trafikavgasernas cancerogena stoftpartiklar?

Sälgen är det träd som WWF, Världsnaturfonden, har klassat som en nyckelart med epitetet ”livets viktigaste frukost“. Sälgen, det första trädet som blommar på våren, är livsviktig för de vilda binas överlevnad. När de utsvultna insekterna vaknar upp ur sin vinterdvala behöver de omedelbart sälgens nektar, annars dör de. Likaså är sälgen utomordentligt viktig för andra pollinerande insekter, däribland sällsynta fjärilar som är helt beroende av sälgen, en mängd sångfåglar och till och med däggdjur.
Göteborgs Stad fäller nu gamla sälgar i parti och minut. Den största sälgen som fälldes igår hade en omkrets direkt vid foten på mäktiga 345 centimeter. En annan sälg uppmättes till 330 centimeter. Båda träden hade en utomordentligt stor kronvolym, vilket kan ses på satellitbilder.

Här finns mer läsning om avverkningen av sälg i Göteborg: https://chrisceder.com/934/salgen-varfor-faller-goteborgs-stad-tradet-som-ar-livsviktigt-for-vildbin-och-sangfaglar/

I den stora högen med fällda träd såg vi och fotograferade många fåglar – alla paralyserade och uppenbart förkrossade. Ett gärdsmygspar, rödhake, koltrastar och björktrastar kunde vi lägga märke till under den timme vi var på platsen. Ett råddjur, som var på väg att korsa Näsetvägen, blev stående mitt i vägbanan när det fick syn på det vidöppna fältet där den lummiga lilla skogsdungen tills alldeles nyss legat. I sista sekund vände rådjuret om mellan två snabbt körande bilar och sprang tillbaka och räddade på så sätt livhanken med en hårsmån.


Att fälla så stora träd under en köldknäpp innebär livsfara för de fåglar som hade dessa träd som sin roplats. De var så uppenbart chockade över att ha förlorat sina hem i ett slag att de bara satt och stirrade och inte visste vad de skulle ta sig till. Att finna en ny säker roplats kostar fåglarna mycket energi – under vinterns kallaste dagar kan en sådan plötslig energiförlust kosta en fågel livet.

 

De vilda fåglarnas öden bekommer emellertid inte Göteborgs Stad. I deltaljplanen blir vi informerade om att ”Inga höga kultur- eller naturvärden påverkas vid planens genomförande“.
Ett djupt okunnigt påstående!

De stora och gamla sälgarna har enastående naturvärden – viktigare för djur- och insektslivet i vår del av världen än kanske något annat träd.

Vår dokumentation visade också det fanns ett rikt fågelliv i dessa träd. I en tid då en majoritet av våra sångfågelarter minskat drastiskt på bara några få årtionden och snart hotas av utrotning om trenden inte vänds.

Ännu en viktig grön ö i vår stad har gått förlorad, till ingen nytta när den enkelt kunde ha bevarats. Låt det bli ett stopp på detta destruktiva och tanklösa skövlande nu!