Inget prövningstillstånd hos MMÖD för järnvägstunneln

TRÅKIGA NYHETER

Idag kom beslut från MMÖD, Mark- och Miljööverdomstolen om att vi inte får prövningstillstånd för detaljplanen för järnvägstunneln. Beslutet kom betydligt snabbare än väntat, och innehåller ingen motivering.

Det betyder i klarspråk att vi inte kan gå vidare i denna del av överklagandeprocessen, och att Göteborgs Stads detaljplan för järnvägstunneln för Västlänken nu vinner laga kraft.

Däremot kommer vi fortsätta överklaga alla andra delar, både enskilda detaljplaner samt ansöka om talerätt för att överklaga miljödomen till MMÖD.

Det finns flera anmärkningsvärda brister i detaljplanen för tunneln som borde gett oss prövningstillstånd.


För det första att MKBn i detaljplanen för tunneln, inte uppfyller lagkraven i miljöbalken, bland annat kap 17, som säger att det ska finnas en alternativredovisning. Någon sådan finns inte i planen för järnvägstunneln.

Miljökvalitetsnormerna ang bland annat luftkvalitén, överskrids redan idag, bland utsläppen av NOX-partiklar och CO2. Nu kommer dessa att överskridas ytterligare under 10-15 år utan en säkerställd prövning. Detta är mycket allvarligt, och borde ah prövats rättsligt med stränga villkor.

Miljöpåverkan under byggtiden bör tas in i MKB; Miljökonsekvensbedömningen för detaljplanen, och detta har inte gjorts. Det är en skandal när det gäller ett så stort och omfattande bygge som kommer pågå i minst 11 år, förmodligen med flera års förseningar.

Avslaget innebär också att man inte tar hänsyn till den negativa samhällsnyttan, dvs det anses inte nödvändigt att titta på om detta är ekonomiskt bra för Göteborg eller inte. Trafikverkets egna beräkningar har visat att samhällsnyttan är mycket mer negativ än i de allra flesta andra infrastrukturprojekt som genomförts i Göteborg.

Sammantaget kan sägas att det känns som staten har en gräddfil genom rättsväsendet och att det inte ställs samma miljökrav på statliga projekt som på andra. Det är mycket exceptionellt att ett mål som detta inte går vidare samt att beslut kommer så snabbt, när andra mindre rättsfall får vänta mycket länge på besked. Att inte ge oss möjlighet att ta ta upp dessa frågor i en högre instans visar att Sverige inte uppfyller EU-direktiven vad gäller miljölagstiftningen.

Vi kommer nu att ägna all energi åt den kommande prövningen i MMÖD vad gäller miljötillståndsprövningen och Trafikverkets begäran om interimistiskt verkställighetsbeslut som vi nu ska bemöta inom två veckor.

Den kommande rättsprövningen i HFD av regeringsbeslutet samt detaljplanen för Olskroken är vad vi kommer att ägna oss åt längre fram i vår. Vi återkommer med mer information.

Fortsätt gärna att stötta vårt arbete genom att bidra till Skona Göteborgs insamling till våra miljörättsjurister.  http://skonagoteborg.nu/hur-bidrar-man/

Radio P4:  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1026012?programid=104

GT:  GT, detaljplanen for Västlanken vinner laga kraft

GP: Detaljplaner för Västlänken vinner laga kraft

Sammanlagt var det 19 personer och föreningar som överklagade detaljplanen, däribland föreningen Trädplan som Barbara Lindell representerar. Hon är missnöjd med domstolens besked.

– Det är förvånande att de inte har sett de argument som vi har hävdat när de är så pass starka juridiskt, säger hon.

Det återstår fortfarande flera andra frågor att avgöra när det gäller Västlänken. Bland annat detaljplaner för Olskrokens planskildhet och de enskilda stationerna. Barbara Lindell från föreningen Trädplan säger att de kommer att driva varje juridisk process så långt det går.

– Vi kommer att överklaga alla. När det gäller Olskroken har vi inte ens yttrat oss ännu, säger hon.