Synpunkt på samråd Haga Station

Synpunkt på samråd Haga Station:
Yttrande över Detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden i Göteborg, Samrådshandling 30 september 2014

Klagande

Namn: Föreningen Trädplan Göteborg

Saken

Synpunkt på samråd / Yttrande över Detaljplan för ”Västlänken – Station Haga.”
Vi ansöker även om att inkomma med ytterligare kompletteringar senast 5 dec 2014

Yrkande

Trädplan Göteborg yrkar på att detaljplanen för Station Haga revideras med hänsyn till de invändningar som framförs i bilagda dokument.
Utred alternativ som skyddar våra Riksintressen, träd- och grönområden samt kulturmiljöer i Göteborg!

OBS!!! VIKTIGT – senast tisdag 25 nov!

Hej trädvänner!

TACK för den stora uppslutningen på lördagens demonstration. Det var fantastiskt att känna kraften av alla dessa medborgare tillsammans.

NU ber vi er att IDAG skicka in yttrande på samrådshandlingar! Området om Haga Station och Centralen. Sista dag är IMORGON 25 nov – så nu brinner det i knutarna.

Vi bifogar två förslag som ni hittar här och här (klicka på ’här’), så att vem som helst kan kopiera och använda dem. Ju fler som skickar in desto bättre!
Not) Om du inte har Microsoft Word version 2007 eller senare, kan du istället klicka här och här så får du upp de två förslagen i pdf-format istället. Du kan då kopiera dess text in till den ordbehandlare du använder.

Alla som skickar in nu har dessutom rätt att överklaga senare.

Så vi ber er att skriva till era vänner, lägga ut på facebook och be folk skicka in – det är bara att kopiera direkt, eller skriva till något med egna ord. Tack för att ni hjälper till att rädda vår stad!

Enligt vad vi fått fram så finns det flera saker att peka på, bl.a. bryter stationsbyggnaden mot Miljöbalken, Stadens Grönplan samt Plan- och bygglagen (citat finns i yttrandet). Dessutom stämmer det inte att sträckning via Haga kan anses vara ett riksintresse som väger lika tyngt som fornminnena på platsen. Stationen och sträckningen är en lokal angelägenhet. Trafikverket kan inte hitta på ett eget riksintresse.

Kom ihåg att vi endast får ha synpunkter på själva stationsbyggnaderna – inte på Västlänkens vara eller ickevara. Det skadar dock inte att stoppa in lite tankar och kommentarer även om detta i texten.

GLÖM INTE att skriva under med datum namn och adress. Det bästa är att skicka in via mail, lämna in personligen eller via post (se bara till att det är inne i tid), så att man sökert får ett diarienummer. Skickar man i via den lilla rutan i länken så kan det försvinna – och man får ingen bekräftelse på att det diarieförts.

Mailadress: sbk@sbk.goteborg.se samt fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Glöm inte att skriva i rubriken vad det gäller!

Skicka gärna kopia till länsstyrelsen och Trafikverket också!

TACK!!!

Demonstration för demokrati och mot trängselskatt och Västlänken, lördagen 22-nov

Affisch om demonstration mot trängselskatt och Västlänken 22-nov-2014.

Demonstration mot trängselskatt och Västlänken 22-nov-2014.

Hej trädvänner!
NU på lördag den 22 nov kl 13, samlas vi på Götaplatsen för att gemensamt tåga ner till Kanaltorget (vid operan). Där blir det musik och intressanta tal.

Nu behöver vi DIN hjälp för att försöka bevara de skyddsvärda träden i Hagaparken, Kungsparken, Fogelbersparken, vid Fjäderborgen, på Medicinarberget, vid Näckrosdammen, Korsvägen, Almedal, i Sankt Sigfridsgatans Ekskog, vid Skansen Lejonet, bakom Centralstationen etc etc…
KOM på DEMONSTRATIONEN och visa att vi är många! Ta med vänner och bekanta. Sprid info via mail, fb och andra sociala medier, tala med dina grannar, med dina kollegor etc…

Vi behöver också AKUT HJÄLP med affischering. Affischer kan hämtas hos Trädplan, eller hos Alexandras Soppkök i Saluhallen (Kungstorget) på dagtid. Hör av dig och tala om du kan sätta upp affischer och var.

Bifogat finns svart-vit affisch för egen utskrift (gärna på grönt papper, men går bra på vitt också) samt bild på hur affischen ser ut.

Här kan ni läsa om träden:

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande inför ovanstående rapport finns bifogat som PDF här.

Projektet om SKYDDSVÄRDA TRÄD

Projektet drevs från Göteborg (Chalmersområdet) tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland (också med säte i bl.a. Göteborg) fram till sept. 2014:

“Syftet med projektet är att sprida kunskap/information om grova träds värde och behov av skydd och skötsel.
…Sverige har ett internationellt ansvar för grova lövträd.
Gamla lövträd är mycket viktiga för att bevara den biologiska mångfalden då de hyser en stor mängd sällsynta arter.
Mer än 400 hotade arter är knutna till gamla träd”

Mer info på http://hallbarutvecklingvast.se/skyddsvardatrad

Glöm inte ge synpunkter på Samrådet

Ovanstående länkar samt bilagor kan också användas som underlag inför synpunkter på Samrådet, som ska vara inne SENAST den 25 nov. MISSA INTE DETTA viktiga datum! Vi återkommer med mer info och underlag om detta snart. Men planera redan nu att skriva en inlaga – ju fler vi blir desto större chans att påverka.

Vi ses på lördag!

Riksrevisionen om bl.a Västlänken

Riksrevisionen 2012: Riskfyllda och ineffektiva miljardsatsningar på infrastruktur

Utdrag från Riksrevisionen 7-december-2012:

Brister i kostnadsunderlagen gör att många stora infrastrukturprojekt riskerar att bli dyrare än planerat. Ett exempel är Västlänken, en järnvägstunnel under Göteborg, som beräknas kosta 20 miljarder kronor att bygga. Här saknas information om nödvändiga tilläggsinvesteringar för att uppnå målen med Västlänken på mellan 20 och 35 miljarder kronor i beslutsunderlagen.

Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet.

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte för Trädplan Göteborg

När?

Onsdagen 26-nov-2014 kl 18.15-21.00

Var?

Viktoriasalen, i Viktoriahuset vån 3, (Vid Hagabion) Linnégatan 21, 413 04 Göteborg.
Spårvagn linje 1 eller 6, hållplats Prinsgatan.

Vad?

Dagordning:

 • § Mötets öppnande
 • § Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 • § Val av två justeringspersoner för årsmötets protokoll.
 • § Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 • § Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • § Revisorernas berättelse.
 • § Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
 • § Förslag från styrelsen (propositioner)
 • § Förslag från medlemmarna (motioner)
 • § Förslag till verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
 • § Förslag till budget för innevarande verksamhetsår
 • § Årsavgift och villkor för medlemskap för innevarande verksamhetsår.
 • § Valberedningens förslag till styrelse
 • § Val av styrelseordförande för ett år.
 • § Val av kassör, för ett eller två år.
 • § Val av erforderligt antal styrelseledamöter, för ett eller två år.
 • § Val av suppleanter till styrelseledamöter, för ett år.
 • § Val av valberedning på två-tre personer, varav en sammankallande, för ett år
 • § Avtackning av avgående styrelseledamöter
 • § Övriga frågor som uppkommit under mötet.
 • § Allmän diskussion om läget för träden i staden
 • § Mötets avslutande

Endast medlemmar som betalat årsavgiften för 2013 eller 2014 har rösträtt.

Årsmöteshandlingar skickas ut via mail innan årsmötet.

Välkomna!

Barbara, Irmeli, Göran, Bertil, Mats P, Tova

Nya Samrådsmöten om Västlänken 4 nov och 13 nov

Nya Samrådsmöten om Västlänken 4 nov och 13 nov

Kom dit och visa att vi bryr oss om vår stad. Tillsammans med demonstrationen den 22 nov. så är detta de viktigaste tillfällen då vi kan visa vad vi tycker! Denna gång är det oerhört viktigt att vi kommer i mängder. Det är nu vi kan visa att vi bryr oss. Även om ni inte vill eller kan ställa frågor – så kom dit. Ju fler vi är desto Läs mer

Värderas träden högre i Malmö?

Värderas träden högre i Malmö?

Ja, det verkar som om gamla träd väderas högre i Malmö än i Göteborg. Se bl.a SVT:s Rapports inslag om träddetektiv minsann … Klicka på länkarna nedan och bilda en egen uppfattning.