Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte för Trädplan Göteborg

När?

Onsdagen 26-nov-2014 kl 18.15-21.00

Var?

Viktoriasalen, i Viktoriahuset vån 3, (Vid Hagabion) Linnégatan 21, 413 04 Göteborg.
Spårvagn linje 1 eller 6, hållplats Prinsgatan.

Vad?

Dagordning:

 • § Mötets öppnande
 • § Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 • § Val av två justeringspersoner för årsmötets protokoll.
 • § Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 • § Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • § Revisorernas berättelse.
 • § Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
 • § Förslag från styrelsen (propositioner)
 • § Förslag från medlemmarna (motioner)
 • § Förslag till verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
 • § Förslag till budget för innevarande verksamhetsår
 • § Årsavgift och villkor för medlemskap för innevarande verksamhetsår.
 • § Valberedningens förslag till styrelse
 • § Val av styrelseordförande för ett år.
 • § Val av kassör, för ett eller två år.
 • § Val av erforderligt antal styrelseledamöter, för ett eller två år.
 • § Val av suppleanter till styrelseledamöter, för ett år.
 • § Val av valberedning på två-tre personer, varav en sammankallande, för ett år
 • § Avtackning av avgående styrelseledamöter
 • § Övriga frågor som uppkommit under mötet.
 • § Allmän diskussion om läget för träden i staden
 • § Mötets avslutande

Endast medlemmar som betalat årsavgiften för 2013 eller 2014 har rösträtt.

Årsmöteshandlingar skickas ut via mail innan årsmötet.

Välkomna!

Barbara, Irmeli, Göran, Bertil, Mats P, Tova