Ur GP 23-mars-2014

Skrämselpropaganda. Park- och natur använder återigen skrämselpropaganda för att kunna fälla träd. Inget av de 14 träd som ska fällas kan klassificeras som riskträd. Alla är stabila och friska enligt oberoende expertkontroller, skriver debattörerna.

Länk till artikeln i GP angående besiktningen av Vasagatans trädallé.

Artikelns text återges nedan:

Beslutet om att avverka 14 lindar längs Vasagatans allé kan inte betraktas som annat än en smygavverkning. Beslutsunderlaget har häpnadsväckande många luckor. Oberoende inspektioner visar dessutom att de 14 träden är stabila och friska och inte behöver annat än beskärning och jordförbättring, skriver Nätverket Trädplan Göteborg.

”Stadsträden är viktiga för staden och dess invånare ur många aspekter. De utgör bland annat ett viktigt element i stadsbilden och de bidrar till en hälsosammare stadsmiljö. Trädalléer förtydligar stråk och ger staden mycket av dess karaktär. Stadsträden är omistliga inslag i flera av Göteborgs kulturhistoriska stadsmiljöer och är värdefulla för den biologiska mångfalden.”

Nej, det är inte vi i Nätverket Trädplan Göteborg som har skrivit så. Det är Göteborgs Park- och naturförvaltning som formulerar sig så i stadens trädpolicy från 2005.

Samtidigt som man skriver så, har förvaltningen beslutat att fälla 14 lindar längs Vasa allé. Avverkningen är planerad att genomföras i början av april, alltså om bara någon vecka!

Träden ersätts inte

Träden kommer inte att ersättas nu, meddelar förvaltningen. Det är ett besked som går rakt emot tidigare beslut. Så här skrev Park- och naturförvaltningen i november 2012:

”Det är nödvändigt att genomföra en återplantering på sträckan mellan Haga Kyrkogata och Södra Vägen för att säkerställa att denna gata förblir en tydlig allégata framöver.”

Vi ifrågasätter starkt hur trädfrågan hanteras. Beslutet om avverkning av 14 träd baseras på en besiktning som ett enskilt trädföretag gjort, som inte har kunskap om eller tillgång till de avancerade mätmetoderna som krävs och inte är ISA-certifierad (vilket kommunen kräver av sina trädkonsulter). Tjänsten har inte heller upphandlats, vilket är brukligt när det rör sig om så stora summor.
Vi har låtit två av varandra oberoende experter titta på besiktningen och kommit fram till att den är bristfällig och ovetenskaplig på en rad punkter:

* Den visar inte trädens strukturella styrka, hur stabila eller ostabila träden är.

* En genomgående besiktning med de ultimata metoderna för att se trädens stabilitet och struktur har inte gjorts.

* Klassificering av träden i rapporten är inte baserad utifrån de kriterier och analyser som krävs för att visa på ett träds kondition i sin helhet.

* Träden har inte besiktats med ultraljud, tomografi som visar hur stor belastning de klarar.

* Träden har inte besiktats utifrån hur vind påverkar eller inte i förhållande till den plats de växer på.

* Träden har inte besiktats utifrån den placering varje träd har i allén för att se hur utsatt eller ej ett träd egentligen är. Träd skyddar varandra, även i en allé.

* En bedömning utifrån hur stark veden är genom att mäta styrkan i trädstammarna har inte gjorts.

* Besiktningen tittar inte på hur trädens geometriska form är och hur detta påverkar stabiliteten.

* En bedömning av bladutvecklingen har inte gjorts. Besiktningen av träden gjordes i november när löven fallit.

* En besiktning av rötterna har inte gjorts vilket är anmärkningsvärt!

* Det framgår inte hur stor del av varje träd som inte mår bra i förhållande till den del som mår bra och är stabil, det vill säga hur mycket man skulle kunna spara av trädet.

Träd kan ha stora håligheter och ändå vara stabila. Lindar kan leva mycket länge, och tål mycket hårdhänt hantering. Det är därför man valt lindar på så många platser i olika städer, och det är därför vi fortfarande har kvar så många ståtliga gamla lindar i Göteborg, träd som binder tusentals liter vatten och flera kilo föroreningar per år, vilket nya träd inte klarar. Det krävs cirka 500 nya träd för att fullt kompensera för ett gammalt vad gäller omvandling av koldioxid.

Skrämselpropaganda

Park- och natur använder återigen skrämselpropaganda för att kunna fälla träd. Stora skyltar med rubriken ”Riskträd” har nu satts upp på Vasagatan. De senaste dagarna har vi sett oberoende certifierade experter inspektera samtliga 14 träd med den senaste tekniken (tomografi) och de är alla friska och stabila. INGET av dessa träd kan klassificeras som riskträd! De flesta av dessa träd kan åtgärdas med beskärning och jordförbättring, och därefter stå i åtminstone 100 år till.

Nätverket Trädplan Göteborg uppmanar inte kommunen att utsätta människor för risker. Vi vill att beslut tas på tillförlitliga och vetenskapliga grunder.

Att avverka 14 stabila fullvuxna träd och inte omgående ersätta varken dem eller de träd som tidigare fällts, kan inte anses vara något annat än en smygavverkning av Vasagatan!

Vi hoppas att kommunen tar hänsyn till den nya informationen och omprövar sitt fällningsbeslut.

Vi vill även att man använder delar av de 36 miljoner kommunen har i sin extra trädbudget, och återplanterar fällda träd på Vasagatan, samt förbättrar förutsättningar för de gamla träden – allt i enlighet med sin egen nuvarande trädpolicy.

Varje stort gammalt träd som kan sparas är en vinst för vår stadsmiljö!

Barbara Lindell
Tova Lignell
Lotta Lundeberg
Mats Pagil
Jessica Hardiman

medlemmar i Nätverket Trädplan Göteborg

Nätverket Trädplan Göteborg arbetar för att bevara de gamla stadsträden och grönområdena i vår stad. Målet är att det ska finnas kvar stora träd, alléer och parker med många träd även för kommande generationer.

http://www.tradplangoteborg.se/