Ledare i GP 24-mars-2014

Bra ledare i GP om träden på Vasagatan, som refererar till Trädplans debattartikel, klicka här.

Ledaren återges nedan:

Bild: Martin Argus

Bild: Martin Argus

Det är stor skillnad på träd och träd. Något som Park– och naturförvaltningen bör ta hänsyn till.

Miljöpsykologen och professorn Roger Ulrich (verksam vid bland annat Chalmers och Texas University) är en av dem som forskat om naturens påverkan på människors hälsa. Han har kunnat visa hur utsikten från sjukhusfönster gör skillnad för inneliggande patienter. De som såg träd och grönska blev friska fortare jämfört med människor som inte hade utsikt mot naturen. De förstnämnda hade också färre komplikationer och mindre behov av smärtstillande. Liknande studier har genomförts på en rad platser med ungefär samma resultat. Till exempel är människor i stadsmiljö med träd är mindre stressade och har lägre blodtryck än människor i en stadsmiljö utan träd.

Det här är värt att hålla i minnet när man diskuterar hur Park– och naturförvaltningen i Göteborg just nu agerar när det kommer till stadens träd. Dessa träd är alltså inte bara viktiga av miljöskäl, eller som en del av kulturhistorien. Det är även är en fråga om människors hälsa.

På papperet säger sig Park- och naturförvaltningen värna om ett grönt Göteborg. På sin hemsida skriver de att

”Stadsträden är viktiga för staden och dess invånare ur många aspekter. De utgör bland annat ett viktigt element i stadsbilden och de bidrar till en hälsosammare stadsmiljö. Trädalléer förtydligar stråk och ger staden mycket av dess karaktär. Stadsträden är omistliga inslag i flera av Göteborgs kulturhistoriska stadsmiljöer och är värdefulla för den biologiska mångfalden.”

I verkligheten är det lite annorlunda. Framförallt när det kommer till äldre träd. Där verkar det klia i fingrarna på tjänstemännen att ta till sågen. Nu senast handlar det om ett antal lindar längs Vasagatan.

På gårdagens GP Debatt skriver Nätverket Trädplan Göteborg om en rad märkligheter som omgärdar beslutet om avverkning. Bland annat om hur den aktuella besiktningen gjorts av ett trädföretag som inte är ISA-certifierat (vilket kommunen kräver av sina trädkonsulter). Besiktningen är dessutom både ovetenskaplig och bristfällig.

Visserligen kan man hävda att Trädplan är en part i målet. Må så vara. Men det är knappast de oberoende arborister som anlitats för en second opinion och som menar att Park– och naturförvaltningen är fel ute. Så som de även varit vid tidigare avverkningar på bland annat Vasagatan, då det visat sig när träden väl sågats ned, att de varit helt igenom friska.

Park- och naturförvaltningen har tidigare sagt att de i sinom tid kommer att ersätta fällda träd. Men det tar oerhört lång tid för nya träd att växa upp och bli så stora att det binder den mängd vatten och föroreningar som stadens äldre lindar gör. Och tunna grenverk på smala stammar ger inte samma hälsoeffekter som rader med fullvuxna träd. Därför måste Park och naturförvaltningen tänka om. De äldre träden måste så långt det är möjligt värnas. De är i de flesta fall oersättliga.

GP 24/3 -14