Artikel i GP: Ord och handling går i sär

Klicka här för att läsa artikel publicerad i GP den 4 maj 2014. Artikeln återges nedan:

Bild: Henrik Björnsson

Bild: Henrik Björnsson

Ord och handling går i sär

Agneta Hammer, ytterst ansvarig tjänsteman när det gäller stadsbyggandet i Göteborg, framför i en replik i onsdagens tidning att ”grönområden med stort värde planerar vi inte bebyggelse på”. Om det vore så väl, skriver Lars Kérla och Anders Hillgren.

Välkommen till Näckrosdammen och Trollspisberget så ska vi peka ut de käppar som visar var en utbyggnad av Humanisten ska ske. De står i ett område som kommunfullmäktige i gällande översiktsplan har pekat ut som ett särskilt värdefullt naturområde. De står i ett område där stadens expertis i gröna frågor, Park- och Naturförvaltningen, med stöd av sin nämnd, avstyrker ingrepp. Trots det har Fastighetskontoret, tillsammans med Akademiska Hus och Higab, tagit fram en skiss där stora delar av Trollspisberget sprängs sönder för en bebyggelse i Vidablicksgatans förlängning. Hur var det nu – grönområden med stort värde planerar vi inte bebyggelse på?

Vi befarar att samma sak kommer att hända med den kulturhistoriska miljön, som har så stora värden att den har klassats som ett riksintresse. Den före detta hovrätten har därför i dag ett rivningsförbud i gällande detaljplan. Kommer budskapet från ledande tjänstemän att vara att vi inte ska förstöra våra stora kulturmiljövärden? Och kommer det som sedan sker att vara något annat? Såväl Fastighetskontoret som Higab och stadsarkitekten har visat sig vara beredda att negligera dessa värden.

Vi är djupt oroade över att en ledande företrädare som Agneta Hammer säger en sak medan det som sker är något helt annat.

Vi uppmanar våra politiker att följa upp vad som faktiskt sker. Vi har mött frågan om vi inte behöver ett nytt politiskt parti som förstår att utveckla Göteborg så att den önskade befolkningstillväxten kan ske utan att grundläggande kvaliteter äventyras. Eller finns det redan i dag något parti som är berett att driva en sådan stadsutveckling?

Lars Kérla

Nätverket Näckrosdammen

Anders Hillgren

kommittén för Stadskulturparken Näckrosdammen