Artikel i GP: Bygg på asfalt och rädda vår gröna stad!

Klicka här för att läsa artikel publicerad i GP den 28 april 2014. Artikeln återges nedan:

Bild: Elisabeth Alvenby

Bild: Elisabeth Alvenby

Bygg på asfalt och rädda vår gröna stad!

När Göteborg växer är det än viktigare att de grönområden vi har i dag bevaras. De har stor betydelse för hälsa och välbefinnande för både vuxna och barn. Men de bidrar också till Göteborgs attraktionskraft. När ska kunskapen om detta slå igenom i beslutsprocessen? skriver en lång rad nätverk.

Göteborg behöver bostäder. Men var ska de byggas?

Sjöbergen, Mossen, Guldheden, Näckrosdammen, Skansberget, Svaleboskogen, Holländareplatsen, Klareberg, Renströmska… Listan på grönområden som staden planerat att bebygga blir allt längre. 29 april beslutar byggnadsnämnden om ytterligare två områden ska upp på listan: populära Godhemsberget och Gråberget i Majorna samt Olssons Trädgård på Guldheden.

Förtätning motiveras oftast med att biltrafiken ska minska genom att bygga centralt och nära kollektivtrafik. Det naturliga är då att bygga på det som tar mest plats i staden. Nästan en tredjedel av marken i centrala Göteborg används till parkeringsplatser, vägar och annan trafikinfrastruktur, till detta kommer före detta industrimark. När trafikexperter nu talar om att bilåkandet kan ha nått sin kulmen i västvärlden är det läge att på allvar börja bygga på hårdgjord yta. Trots detta och trots att Göteborgs översiktsplan säger att man i första hand ska bygga på redan ianspråktagen mark läggs byggförslagen främst i grönområden.

Entydiga forskningsresultat

Överallt där grönområden byggs bort blir det protester. Och överallt bemöts vi som genomför dessa protester med argument av typen ”ni är rädda, gamla, gnälliga, egoister, bakåtsträvare”. Vi är en rörelse som tar ett långsiktigt ansvar för hälsa, miljö och livskvalitet. Nu är vi trötta på personangrepp och ser fram emot en konstruktiv dialog om sakfrågan. I Göteborg har vi nu beslutat oss för att samverka för att bli en stark kraft för grönområdena i stadsplaneringen.

Tre decenniers forskning visar entydiga resultat: natur och grönområden ger mätbara positiva effekter på människors hälsa. Ju närmare till grönyta desto mindre stress och ohälsa. Även att bara titta på natur genom ett fönster är hälsofrämjande. Däremot är det tunt med bevis för att förtätning på grönytor ger den bättre miljö som hävdas.

Tyvärr verkar vetenskapen ännu inte ha nått in i de faktiska besluten. Inte heller den mängd av bra mål och strategier som finns i Göteborgs Stads planeringsdokument verkar hjälpa. Slakten av välanvända grönområden fortsätter. Initiativet kommer främst från fastighetsbolagen som vill bygga centralt och på grönyta där de får ut de högsta priserna per kvadratmeter. Därför byggs knappast för bostadslösa ungdomar i dessa områden och ofta heller inte hyresrätter.

Med byggförslagen försvinner också trygga lekytor för tusentals barn. Barnperspektivet som ska genomsyra all stadsplanering i Göteborg är som bortblåst.

Återta initiativet

Att ställa bostadsbyggande mot grönytor är kortsiktigt, passivt och okreativt. I stället måste bevarande och förstärkande av grönytor vara en del av bostadsplaneringen. Vi uppmanar därför samtliga politiska partier i Göteborg att ta tillbaka initiativet i bostadsbyggnadsfrågan:

Ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inventera förutsättningarna att bygga på hårdgjord yta. Inspireras av framsynta exempel som Hamburg som ska bli bilfritt om 20 år. Bygg om de stora, ytkrävande trafiklederna till snabbspårväg på gröna boulevarder som också ger plats för bostäder.
Tillför grönytekompetens till stadsbyggnadskontoret. Lyssna på medborgarna som har den största kunskapen om hur grönområden används. Genomför barnkonsekvensutredningar av alla planer och program.
Lägg ner befintliga planer på exploatering av grönområden och kulturmiljöer.

Enögdhet i stadsplaneringen har lett till stora misstag förr. Fortsätter den storskaliga bortbyggnaden av grönyta i nuvarande takt är de centralt belägna grönområdena i storstäderna i stort sett borta om 30 år. Sannolikheten är stor för en svekdebatt lik den efter 1960-talets rivningar av stadskärnorna.

Ska de kvarvarande grönytorna i Göteborg räcka till beräknade 150 000 nya invånare 2035, behöver de ges långsiktigt rättsligt skydd. Annars försämras stadens miljö och göteborgarna drivs till ökad klimatpåverkan genom att ta bil eller flyg till avlägsnare rekreationsplatser. Därmed minskar Göteborgs attraktionskraft.

Tomas Jonsson, Aktionsgruppen Rädda Godhemsberget

Monika Larsson, Nätverket Bevara Gråbergets Grönområden

Anne Svanholm, Föreningen Rädda Skansberget!

Birgit Vollbrecht, Intresseföreningen Rädda Mossen

Lars Kérla, Nätverket Näckrosdammen

Anders Hillgren, Kommittén för Stadskulturparken Näckrosdammen

Ingrid Palmquist, Föreningen Bevara Guldheden

Hélene Lindell, Hus i Helvete, Gamlestan

Anna Sandin, Nätverket Rädda Sjöbergen, Sjöbergens Södra Odlarförening

Tina Camitz, Sjöbergens Djurförening

Barbara Lindell, Trädplan Göteborg

Haldor Lorimer-Olsson, Fältbiologerna Göteborg

Mats Klingberg, Göteborgs miljögrupp, lokalförening i Jordens Vänner