Synpunkt på samråd Haga Station

Synpunkt på samråd Haga Station:
Yttrande över Detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden i Göteborg, Samrådshandling 30 september 2014

Klagande

Namn: Föreningen Trädplan Göteborg

Saken

Synpunkt på samråd / Yttrande över Detaljplan för ”Västlänken – Station Haga.”
Vi ansöker även om att inkomma med ytterligare kompletteringar senast 5 dec 2014

Yrkande

Trädplan Göteborg yrkar på att detaljplanen för Station Haga revideras med hänsyn till de invändningar som framförs i bilagda dokument.
Utred alternativ som skyddar våra Riksintressen, träd- och grönområden samt kulturmiljöer i Göteborg!