MALL – yttrande KORSVÄGEN, Skicka in senast IDAG, 2017-09-13

Pga av mycket hög arbetsbelastning kommer här i sista minuten en mall för att skicka in yttrande om nya OMARBETADE Detaljplanen om Korsvägen. Vi hoppas så många som möjligt skickar in. Alla har rätt att skicka in sina synpunkter. För att senare ha rätt att överklaga så måste du ha skickat in ett yttrande senast idag.
Ladda ned mallen och glöm inte att fylla i dina uppgifter.

MALL-Yttrande-Korsvägen-SBK 0638-11, 2017-09-13

Föreningen Trädplan Göteborg yttrade sig 2016-05-17 angående samrådshandling för detaljplan för Västlänken, station Korsvägen med omgivning.

Föreningen framhöll att planen innebär en oåterkallelig påverkan av värdefull stadsnära natur och att den medför stora ingrepp i områdets speciella natur- och kulturmiljö vilket strider både mot PBL:s generella varsamhetsbestämmelser och förvanskningsförbud (området är upptaget i Göteborgs bevaringsprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse) och Miljöbalken (området är ett riksintresse för kulturmiljövården).

I yttrandet påpekas att de kompensationsåtgärder som föreslås för grova träd och förlusten av tätortsnära natur inte är tillräckliga, att de gamla skyddsvärda träden som fälls inte går att ersätta, att kopplingen mellan landeriernas park /trädgård  endast kan ”förnimmas”  om de föreslagna byggrätterna i öster utnyttjas och  att den förslagna stationsbyggnaden ute på platsen är för hög eftersom den stör siktlinjer mot kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

Föreningen Trädplan yrkade i sitt yttrande 2016-05-17 på att den förslagna detaljplanen skulle omarbetas så att ett genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan av natur- eller kulturmiljön. Så har inte skett i tillräcklig grad

I stadsbyggnadskontorets kommentar till föreningens yttrande (samrådsredogörelse 2017-05-23) sägs att det gröna sambandet ska tillvaratas så långt som möjligt genom nya trädplanteringar över stora delar av platsen och nyanlagd parkmiljö som fortsätter upp mot Liseberg samt genom att östra byggrätten begränsats ”både i höjd och utbredning”. Enligt Föreningen Trädplan är detta inte tillräckligt. Hela det öppna hörnpartiet som idag leder in mot Lisebergs park kommer att byggas för och även om den föreslagna byggnaden är lägre än i det tidigare förslaget blir påverkan stor och effekten förödande på denna del av miljön.

Beträffande den nya byggnaden som föreslås i ungefär samma läge som den befintliga ”kiosken” anger stadsbyggnadskontoret att den sänkts till 6 meters höjd istället för 7 meter. Det innebär enligt Föreningen Trädplan inte en tillräcklig förbättring. Den stör fortfarande sikten mot fondbyggnaden i kvarteret Turmalinen. Den påverkar även vyn mot Johannebergs landeri från öster eftersom den nya byggnadens övre del kommer att skymma den gröna bergsslänten nedanför den gamla landeribyggnaden.

Enligt Föreningen Trädplan medför ett genomförande av den nu delvis ändrade detaljplanen fortfarande en mycket stor negativ påverkan på områdets värdefulla natur- och kulturmiljö. Föreningen upprepar därför sitt tidigare framförda yrkande att planen omarbetas så att ett genomförande inte innebär någon betydande påverkan på natur- eller kulturmiljön.