Artikel i GP: Trafikverket blundar för fakta

Klicka här för att läsa artikel publicerad i GP den 04-jan-2015. Artikeln återges nedan:

Västlänken är det största infrastrukturprojektet sedan 1800-talet. Den är planerad att skära rakt igenom och oåterkalleligt skada staden. Grönområden och byggnader kommer att drabbas i ännu okänd omfattning, skriver debattörerna. Bild: Elisabeth Alvenby

Västlänken är det största infrastrukturprojektet sedan 1800-talet. Den är planerad att skära rakt igenom och oåterkalleligt skada staden. Grönområden och byggnader kommer att drabbas i ännu okänd omfattning, skriver debattörerna. Bild: Elisabeth Alvenby

Trafikverket blundar för fakta

Det är pinsamt hur Bo Lindgren och Trafikverket med halvsanningar och utelämnade fakta vilseleder allmänhet och politiker. Göteborgs Stad har tydligt redovisat effekterna av Västlänken på stadsmiljön, skriver bland andra Barbara Lindell, Trädplan Göteborg.

Att Trafikverkets (TRV) Miljökonsekvensbedömning (MKB) blivit formellt godkänd av Länsstyrelsen betyder att den tar upp det Miljöbalken kräver – inte att Länsstyrelsen eller Staden godkänt de enorma miljökonsekvenserna, inte att det är fritt fram att köra på med nuvarande underlag! Att redovisa miljöproblemen är inte samma sak som att lösa dem.

Järnvägsplanen är nu i januari ute på samråd. Denna möjlighet till granskning består av ett antal pärmar, fyllda med svårgenomträngligt material, placerade i Trafikverkets lilla reception, samt på ett bord i Stadsbyggnadskontoret. På nätet är det komplicerat att navigera och tillgodogöra sig all information. För de flesta göteborgare är det svårt att sätta sig in i allt detta material, på kort tid mitt i jul- och nyårshelger. Detta är sista gången i ärendet som allmänhetens synpunkter är välkomna!

Allvarlig kritik

TRV har redan i två omgångar fått allvarlig kritik för brister i MKB:n. Det är mycket anmärkningsvärt för en central statlig myndighet, med stort ansvar för de totala samhällseffekterna vid stora infrastrukturprojekt. Regeringen har för sin tillåtlighet krävt att TRV ser till att påtaglig skada inte uppstår på riksintressen, precis som lagen föreskriver. MKB:n, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen bedömer att Västlänken ger påtaglig skada på bland annat riksintresset. TRV har inte lyckats bevisa hur detta kan undvikas. Därför krävs avsevärda ändringar i detaljplanen.

TRV:s järnvägsplan förutsätter stora ingrepp i parkmiljöer. Här finns en tydlig konflikt med Göteborgs Stad, som avslöjar att TRV betraktar befintliga stadsmiljövärden som helt underordnade.

Politisk kohandel

TRV hävdar vidare att Västlänkens beslutade sträckning är ett riksintresse för kommunikation, som väger tyngre än riksintresset för kulturmiljövård. Det är dock inte Västlänkens planerade sträckning och stationer som är riksintresset – utan vilken annan lösning som helst, som ökar kapaciteten på Göteborg C, så att tågtrafiken fungerar långsiktigt. Inga andra alternativ har utretts på allvar. Göteborgs Stad har i överenskommelse med dåvarande Banverket och tidigare ansvarig på LST aktivt hindrat detta. Riksrevisionens granskning visar att Västlänken inte ingick i nationella planen år 2009. Efter politisk kohandel i Göteborg slank Västlänken in i fastställelsebeslutet år 2010, med kraftigt minskad ekonomisk samhällsnytta som effekt.

Ödesfråga

Västlänken är det största infrastrukturprojektet sedan 1800-talet. Den är planerad att skära rakt igenom och oåterkalleligt skada staden. Grönområden och byggnader kommer att drabbas i ännu okänd omfattning. Att detta är en ödesfråga för Göteborg inser en allt större folkopinion. När vaknar våra politiker? MKB:n visar tydligt vilken miljökatastrof projektet är. Vi kräver en omprövning av Västlänken. Alternativen bör utredas av en oberoende kommission.

Sten Jonsson, Arkitekt,
Barbara Lindell, Samhällsvetare, Trädplan Göteborg
Hans Janzon, Ingenjörsgeolog, Internationell expert på tunnelbyggen
Barbro Everitt, fd anställd Göteborgs Kommun, Trädplan Göteborg
Hans Sternlycke, Samhällsvetare, Järnvägsfrämjandet
Gunnar Anjou, Arkitekt
Peter Muth, Civilingenjör
Göran Widheden, Civilingenjör, Trädplan Göteborg
Mats Pagil, Trädplan Göteborg
Chris Ceder, Marinbiolog, Miljöskribent