Årsmöte 4 nov

KALLELSE ÅRSMÖTE 2013

Årsmöte för Föreningen Trädplan Göteborg kommer att hållas måndagen den 4 november, kl 18.30 till 21.00 på RioRio, Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg, vid Rosenlundskanalen.
VI BEHÖVER DIG!!!
Vi söker flera nya styrelsemedlemmar. Så om du känner någon eller själv vill hjälpa till med att rädda våra vackra gamla stadsträd, så skriv ett mail till tradplangoteborg@gmail.com så lämnar vi det till valberedningen. Vi behöver både någon ny ordinarie medlem, en kassör samt en suppleant.
Årsmötet är öppet för alla, men endast de som betalat medlemsavgiften har rösträtt. Anmäl gärna om du kommer så vi vet hur många vi ska göra plats åt.

Du som vill betala nu får ett bra erbjudande, endast 120 kronor för medlemskap i år och hela nästa år – tom dec 2014.
Du kan även bli stödmedlemmar och välja att sätta in 300 eller 500 kronor.
Bank Alingsås Sparbank, Lerums kontor
Bankgiro: 148-7032
Kontohavare: Nätverket Trädplan Göteborg
OBS! Glöm inte skriva ditt eget namn på inbetalningen!! (+ kontaktuppgifter om vi inte redan har det).
Vi kommer att skicka ut årsmöteshandlingar via email strax innan årsmötet. Detta för att spara porto och kopieringskostnader. Om du inte kan ta emot email, eller inte kan skriva ut handlingarna, så hör av dig till oss så tar vi med handlingar till dig.
Motioner från betalande medlemmar kan lämnas in till oss senast lördagen den 12 oktober.

TRÄD FÄLLS ÖVERALLT
Vi har fortsatt att jobba för träden bl.a. med överklaganden och stöd till olika grupper i staden som hör av sig till oss, när det ska fällas träd i deras närområde. Tyvärr så fortsätter fällningsraseriet över hela staden, både på kommunal mark och privat, tex vid bostadsrättsföreningar. Det gäller både i innerstaden och i andra områden, tex i Annedal, på Hisingen  och i Gamlestan.
Före sommaren gjorde vi ett remissyttrande på Göteborgs stads Grönplan, samt ett på planen för Linnegatan. Vi bifogar bägge i detta brev. Vi skrev också flera debattartiklar och insändare i olika tidningar.
Frågan om träden är fortfarande aktuell i allra högsta grad, många nyplanterade träd missköts, och förfrågningar och rapporter om stadens trädhälsa kommer in till oss löpande. Vasagatans lindar riskerar fortfarande att fällas, eftersom Länsstyrelsen godkänt tidigare marklov och avslagit våra överklaganden. Vi har nu överklagat på nytt, men har inte några stora förhoppningar om att beslutet förändras. Så det hänger på alla oss att fortsätta skapa opinion, och påverka våra beslutsfattare.
Kartläggningen av vad som sker med träden i staden fortsätter. Hjälp oss gärna med denna kartläggning – hör av er till oss om träd riskerar att fällas, eller om du ser nyplanterade träd som mår dåligt eller är döda.  http://tradplangoteborg.se/verksamhet/kartlaggning/
Nu fälls det på Linnégatan, och snart ska det planteras där … Vi är oroade för att fler träd än nödvändigt kommer att fällas, samt att de nya planteringarna inte blir så bra som utlovats. Senaste årets nyplanteringar har inte gett oss någon tilltro till Ponfs kompetens… Och då kan man fråga sig varför det öh ska fällas några gamla träd som fortfarande är levande och får blad och växer (även om de ev har skador) – det är ju mer än vad många av de nya träden gör …
Västlänken kommer också att påverka träden, så här står det i Göteborgs Stads Planhandling för Västlänken:   ”Schaktet genom Kungsparken, Nya Allén och Haga Kyrkoplan kommer ovillkorligen att leda till förlust av träd… de negativa konsekvenserna av förlusten bedöms som mycket stora…” … ”Ändringen av detaljplaneförslaget för Västlänkens linjedragning medför allvarliga ingrepp i flera kulturmiljöer av riksintresse för kulturmiljövården. Irreversibla ingrepp över och under mark… betydande påverkan…”
Även Riksantikvarieämbetet är mycket oroade över vad som kommer att hända både med byggander och grönområden i staden.
Med andra ord så behövs Nätverket Trädplan Göteborg fortfarande, och då behöver vi DIG och alla andra som bryr sig om våra träd och vår gröna miljö i staden. Utan aktiva och engagerade medlemmar kan vi inte fortsätta.
Vi ses på årsmötet! Varmt välkomna!!
Lotta, Tova, Bertil, Barbara, Cai, Lars, Jessica