Artikel i GP: Västlänken förstör vårt gröna Göteborg

Klicka här för att läsa artikel publicerad i GP den 4 juni 2014. Artikeln återges nedan:

Hagagropen, ca 100 träd fälls. Byggarbetsplats till år 2026.

Hagagropen, ca 100 träd fälls. Byggarbetsplats till år 2026.

Västlänken förstör vårt gröna Göteborg

Västlänken är ett enormt miljöingrepp. Att som projektledningen för Västlänken räkna med att flytta på 25 träd räcker inte långt. Hundratals träd kommer att avverkas i hela centrala Göteborg, skriver Trädplan Göteborg.

Om Västlänken invigs cirka 2026 kommer Göteborgs centrum att ha varit en gigantisk byggarbetsplats under 8–10 år.

Enbart arbetsgropen vid Hagastationen skulle omfatta en yta på cirka 40 000 kvadratmeter, vilket motsvarar åtta fotbollsplaner. Liknande gäller för Korsvägen.

Mängder av träd fälls

En tunnel behöver ha schakt för luft och säkerhet varje 300–400 meter längs hela sträckan – så många fler platser riskerar att grävas upp! Detta skulle medföra stor påverkan på Fogelbergsparken, grönområdet vid Fjäderborgen och Medicinarberget med flera platser. Mängder av träd skulle fällas, berg sprängas bort och ler- och stenmassor köras bort. Hundratals träd skulle avverkas i hela centrala Göteborg. Att som projektledningen för Västlänken räknar med att flytta på 25 träd räcker inte långt.

Västlänken är inget miljöprojekt! Beaktar man alla stora ingrepp i parkmiljöer, trafikomläggningar, tunga transporter av lera och sten, samt inte minst den enorma betongproduktionen med åtföljande koldioxidutsläpp, så blir Västlänken troligen inte klimatneutralt förrän efter 60 år – trots positiva prognoser för alla tåg. Detta går tvärtemot alla åtaganden på de globala klimatkonferenserna.

Detta enorma miljöingrepp är resultatet av att en centerpartist, RuneThorén, år 1987 ansåg att Göteborg måste ha en citytunnel eftersom Malmö skulle få en. Därefter har en lång rad politiker under 27 år anammat denna tveksamma lösning utan kritisk granskning eller tillräcklig utredning av alternativ. Det finns framtagna, välfungerande och billigare alternativ med mindre miljöpåverkan och större användningspotential!

Bara fem procent av resenärerna

Motivet för att bygga en tågtunnel under staden är att ett fåtal pendlare ska kunna komma direkt till Korsvägen och Haga. Men tågpendlarna utgör bara fem procent av kollektivresenärerna. Den överväldigande majoriteten av de boende i centrala Göteborg kommer inte att använda tågtunneln. Deras upplevelse av Västlänken blir bara en enorm byggarbetsplats och olika störningar under många år.

Göteborg har många värdefulla parker och betydelsefulla alléer. Det gröna stråket från Polhemsplatsen till Pustervik är det absolut viktigaste vegetationsområdet i centrala staden. Det utgör en grön kil som är avgörande för stadens miljö och klimat.

Är det då rimligt att gräva upp staden för 28 miljarder under cirka tio år, för att 5-10 procent av alla pendlare kanske kan tänkas nyttja Västlänken efter 2030?

* Kan vi vänta med andra större kollektivtrafikinvesteringar tills efter 2030?

* Är husen i Vasastan säkra när grundvattnet sjunker och pålarna riskerar börja ruttna?

* Kan Vasagatan ta emot all trafik som kommer att ledas in i området under byggnationstiden?

* Är vi beredda att betala priset för irreversibla konsekvenser för grönområden, fornminnen och kulturhistoriska miljöer?

Grönområden och parker behöver inte tas i anspråk med en kreativ stadsplanering. Många människor kan ändå bo centralt, på i dag hårdgjorda ytor på båda sidor om älven. Att bo i en grön stad är rätt stadsbyggnadsidé för Göteborg. Träden är en fråga för alla. Att bevara grönområden, gröna kilar och stadsparker är en viktig politisk fråga som vi inte får låta försvinna i årets valdebatt.

Betydligt billigare och bättre

Innan Göteborgs politiker gräver ner sig i Västlänken borde de i stället satsa pengar på betydligt billigare och bättre alternativ till tågutveckling (pendel- OCH snabbtåg), omgående kollektivtrafikinvesteringar, (bland annat snabbspårvagn) och förbättra cykelstråk och infartsparkeringar, så att flertalet av Göteborgarna får det bättre – samt utveckla hela parkstråket från Bältespännarparken till Järntorget. Här finns unika möjligheter att skapa en ännu bättre sammanhängande park utmed Vallgraven. Då kan vi fortsätta att andas även i en förtätad stad.

Sten Jonsson

Trädplan Göteborg

Barbara Lindell

Trädplan Göteborg

Hans Sternlycke

Järnvägsfrämjandet

Jessica Hardiman

Trädplan Göteborg

Mats Pagil

Trädplan Göteborg

Marie Rothlin

Trädplan Göteborg

Lotta Lundberg

Trädplan Göteborg

Eva Mannheimer

Trädplan Göteborg

Sture Hult

vd Hult & Co