Artikel i GP: Politikerna slätar över och vilseleder

Klicka här för att läsa artikel publicerad i GP den 21-juni-2014. Artikeln återges nedan:

Bild: Henrik Björnsson

Bild: Henrik Björnsson

Politikerna slätar över och vilseleder

Trädplan Göteborg verkar för att bevara träd och grönområden i Göteborg i en tid när dessa hotas från alla håll och kanter. Därför ifrågasätter vi Västlänken. Kommunalrådens försäkringar om att vi är rädda om våra grönytor ser vi tyvärr mest som tomma fraser.
Att man förbättrar för tågpendlarna är bra, men inte till priset av irreversibla skador på park- och kulturmiljöer, samt med enorma koldioxidutsläpp – som inte alls kompenseras av en minskad biltrafik.

Kommunalråden ser Västlänken som en ”förutsättning för ett hållbart Göteborg”, men fakta talar emot den förhoppningen.

Vad än kommunalråden vill påskina, så är det ett faktum att ett väldigt schakt måste grävas genom Rosenlund om Västlänken byggs, ungefär som på illustrationen i första debattinlägget 4/6. Det blir 30 meter djupt och sträcker sig från Hagakyrkan till andra sidan kanalen. Arbetet och schaktet kommer att finnas där i många år. Den gröna lungan skulle spolieras för 50 – 100 år framöver, enligt stadens egna beräkningar.

Irreparabla skador

Dessutom skulle de befästningar som är en viktig del av Fornminnet Göteborgs Innerstad att få irreparabla skador. I Miljökonsekvensbedömningen 2013, står att tunneln kommer att leda till ”En stor och permanent effekt på lämningar efter f d befästningsstråket”… och ”En stor och direkt effekt på det befintliga trädbeståndet och parkmiljön.”… ”mycket stora konsekvenser för stadsbyggnads och stadsplanehistoriska värden vid Haga Kyrkoplan bedöms även följa av schaktarbeten.”

Även vid Operan och Korsvägen kommer skoporna att gräva djupt och brett. Inne i Lisebergsparken kommer vi att få ett schakt på drygt 300 meter genom Lisebergshallen, Rondo och Stora scenen.

Enligt uppgift från Trafikverket kommer delar av Fogelbergsparken, berget vid Fjäderborgen, Näckrosdammen och flera andra platser att sprängas bort för att göra permanenta schakt för luft och säkerhet samt extra uppgångar. Detta talar våra förtroendevalda mycket tyst om.

Enligt Göteborgs Stads egen Naturmiljöutredningen för Västlänken så kommer det ta 50–100 år innan Alléstråket och Hagaparken är restaurerade.

Hundratals träd berörs

Trafikverket talar om att 100 träd berörs. Men om man räknar samman alla träd på alla dessa områden – ja då handlar det om hundratals. Otaliga träd kommer inte att kunna räddas. Det krävs 500 små nyplanterade träd för att kompensera ett enda gammalt, fullt utväxt träds kapacitet att omvandla CO2 till syre.

Vad gäller klimateffekter vet vi att betongtillverkning är en av de största källorna till koldioxidutsläpp. Kilometervis med betongtunnel har naturligtvis påtagliga miljöeffekter. Räknar man med det tvärsnitt för tunneln som ges i Västlänksutredningen är en rimlig uppskattning omkring en halv miljon ton(!) med CO2 – vilket bidrar direkt till att förstärkta växthuseffekten.

Vad alla transporter av flera miljoner ton schaktmassor, de långvariga trafikomläggningarna inne i Centrum och grundvattensänkningen betyder för miljön, borde heller inte vara svårt att räkna ut.

Stanna upp!

Det är uppenbart att det finns varianter som klarar samma eller mer tågtrafikering, men inte alls har de stora negativa konsekvenserna för miljön som tågtunneln. Det är också uppenbart att man aldrig utrett alternativen tillräckligt.

Alternativen är dessutom mycket billigare. Man sparar tid och pengar som kan investeras i bättre miljö och lokaltrafik.

Vi uppmanar återigen beslutsfattare att stanna upp – innan grävskoporna gått loss. Se till att utreda de alternativ till Västlänken som kan rädda vår stadsmiljö – innan det är försent.

Vi uppmanar alla medborgare i Göteborg, att ta reda på var era respektive partier och dess representanter står. Fråga om de vill ha en grå eller grön stad: Gör ett aktivt val. Välj och välj bort!

Sten Jonsson, Trädplan Göteborg

Barbara Lindell, Trädplan Göteborg

Hans Sternlycke, Järnvägsfrämjandet

Sture Hult, Vd Hult & Co

Jessica Hardiman, Trädplan Göteborg

Mats Pagil, Trädplan Göteborg

Marie Rothlin, Trädplan Göteborg

Lotta Lundberg, Trädplan Göteborg

Eva Mannheimer, Trädplan Göteborg

www.tradplangoteborg.se