TRÄDFLYTT VID HAGAPLAN tillåts!

NU börjar den stora förstörelsen av Göteborgs natur- och kulturmiljö.

Länsstyrelsen har gett tillstånd att börja flytta träd vid Haga Kyrkan – som förberanden arbete till Västlänken. Detta handlar alltså om de stora fantastiska 200 år gamla träden bakom Haga Kyrkan, bla de unika, skyddsvärda kastanjerna. Och detta under häckningstiden! Det är ett miljöbrott! Har Länsstyrelsen helt slutat att vara en tillsynsmyndighet?
Detta är en skandal! Hur kan Lst så lättvindigt tillåta att denna oersättliga kulturskatt påverkas för alltid? Lst skriver: ”Beslutet bidrar till att uppnå de svenska miljömålen” (sic !!!) – De svenska miljömålen uppnås genom att STOPPA VÄSTLÄNKEN – inget annat!!!   Västlänken är en miljökatastrof!

Beslut:  Länsstyrelsen ger med stöd av 4 kap 3 § kulturmiljölagen (1988:950) er tillstånd till förberedande arbeten inför flytt/bevarande av träd invid Haga kyrka.

Tillståndet gäller i 5 år från det beslutet vunnit laga kraft.

I redogörelsen för de planerade arbetena framgår det att ni avser utgöra åtgärder v 15 och 16 samt v 38 och 39. Alla Sveriges vilda fåglar är skyddade enligt 4 § Artskyddsförordningen. Under v 15 och 16 finns det en risk med att fåglar har börjat häcka i träden. 

Trädflytt - häckande fåglar - Lst tillstånd

Länsstyrelsens motivering: Länsstyrelsen finner att åtgärderna är förenliga med bevarandet av kyrkotomtens kulturhistoriska värde. Beslutet bidrar till att uppnå de svenska miljömålen (sic!!!)”

Vi kommer undersöka hur detta kan ÖVERKLAGAS – det borde vara ett brott mot miljömålen och mot artskyddsförordningen.

Här finns beslutet att läsa: LS_beslut_trädflytt, 2016-03-09