Överklagan avverkning KÅLLTORP, 30 mars 2016

Trädplan anser att det är nödvändigt att ompröva planerna för Kålltorp. Den antagna detaljplanen bryter mot regleringar i bl.a. EUs Habitatdirektiv, PBL och miljöbalken på ett flertal punkter. Alternativ och mer yteffektiv bebyggelse bör utredas och planer tas fram i samverkan med de boende i området, samt med större respekt för de skyddsvärda natur- och kulturvärden som finns i detta unika område. Vi vill att Göteborgs stad tar bättre ansvar för framtiden och planerar nya bostäder i samklang med berörda parter och med hänsyns till de befintliga kultur- och naturmiljöerna. Även kommande generationer bör få möjlighet att uppleva gamla träd och unika väl bevarade stadsmiljöer.

De höga naturvärdena och vikten av att ha en sammanhängande grön lunga, gör att området bör jämställas med reglerna om Kulturreservat i Miljöbalken 7 kap. 9§. Man kan därför ifrågasätta om Kommunen, överhuvudtaget äger rådighet att disponera marken för exploatering. Man kan också ifrågasätta om staden har rätt att detaljplanera området på ett sätt som medför att ädellövsskog, grova träd och övriga naturvärden i stor omfattning ödeläggs.

Trädplans överklagande, samt MALL för att själv överklaga den föråldrade och för naturmiljön förödande detaljplanen i Kålltorp finns i länk nedan

Kålltorps skog

Kålltorps skog – foto Magnus Mott

Härmed överklagas kommunstyrelsens antagande av detaljplanen och följande yrkas:

– att ädellövskogen och parkmiljön bevaras

– att EUs habitatdirektiv följs, särskilt vad gäller skydd av ”blandädellövskog” och ”blandädellövsträd i brant sluttning”

– att den stora rödboken utanför sjuksköterskebostaden bevaras och naturminnesförklaras

– att de grova träd som hamnar på allmän plats (park eller natur) skyddas genom särskild skyddsbestämmelse

– att kännbara viten utdöms i de fall träd skadas

– att kännbara viten utdöms i de fall kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer skadas

– att områden med högt naturvärde klassas som naturskyddsområde enligt miljöbalken

– att artskyddsförordningen gäller och inga undantag görs

– att fortsatt fragmentisering av Kålltorps grönområden undviks, och att Göteborgs Grönplan samt nya Trädpolicy  följs

– att fladdermössen fredas och gällande svenska och internationella förordningar följs

 

Här är Trädplans överklagan:
Trädplans Överklagan-Kålltorp – 2016-03-30

Här finns en mall att skicka in, lägg gärna till egna delar:
MALL – Överklagan-Kålltorp-2016-03-29