Skynda att tycka till!

Tyck till!! Park och Natur vill ha in förslag och åsikter från allmänheten under APRIL så skynda att skicka in era synpunkter.

Läs här

Som inspiration kan ni använda Gunnar Antonssons förslag:

Låt inte förtätning av bebyggelsen bli ett självändamål och absolut inte på bekostnad av grönområden med träd och buskar.

Ta inte bort träd gamla träd om det absolut inte är nödvändigt. Försök att rädda skadade träd genom att använda sig av befintlig teknik och kunskap.

Betänk väl att träden har en rad och högst avsevärt miljöbefrämjande funktioner i staden. De fungerar både som bullerdämpare och partikelfångare.

Låt medborgarna vara med och aktivt delta vid en eventuell förnyelse-/föryngringsprocess. Betänk att parker och alléer är stadens invånares kulturmark, vår hembyggd med stora historiska, estetiska och naturvetenskapliga värden vilka i en snar framtid även kan bli vår trädgård.

Kontrollera att tänkta ingrepp görs på ett professionellt och väl beprövat sätt. Inte minst för att minimera risken för infektioner och skador.

Ersätt alltid alléträd med nya, om möjligt i grövre storlekar som består av väl utprovade provenienser. Använd aldrig flashiga, oprövade främmande modebetonade trädslag, eftersom de ofta innebär ett stort risktagande.

Se till att alla alléträd fredas och att även markbäddar och trädrötter ges utvecklingsutrymme i ett långsiktigt perspektiv. Samla ledningsgator av all de slag utanför trädens fredade zonområden. Håll även olika trafikslagen på behörigt avstånd från träden, så att de inte riskerar skadas även i ett flerhundraårigt perspektiv.

Överhuvut taget bör träden och dess invånare omfattas av och ges ett minst lika omfattande skydd som gator, hus och och ledningar av olika slag.

Med vänlig hälsning,